Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, oraz ustawą z dnia 10 maja  2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000), uczelnia informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
  2. Inspektorem ochrony danych w ZUT nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest pan Artur Kurek, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów: naliczania i realizacji świadczeń udzielanych z  Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, udzielania pożyczek oraz zapomóg.
  4. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 1992 nr 100 poz. 502) oraz Regulamin Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej ZUT.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dane będą przekazywane do firmy obsługującej system finansowo-rozliczeniowy służący do ewidencji  naliczanych świadczeń z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT w Szczecinie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.