Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej ZUT - mZut

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej mZUT Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej mZut zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej mZut:

 • Data publikacji aplikacji mobilnej na iOS: 2017-05-09
 • Data publikacji aplikacji mobilnej na Android: 2016-09-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji aplikacji mobilnej na iOS: 2018-02-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji aplikacji mobilnej na Android: 2018-03-30
Status pod względem zgodności z ustawą
Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • Niepoprawny kontrast tekstu do tła
 • Niepoprawnie zaetykietowane pola formularzy
 • Niepoprawne teksty alternatywne dla grafik
 • Brak identyfikacji błędu
 • Nie wszędzie zachowano odpowiedni kontrast dla elementów nietekstowych
 • Brak instrukcji przy wprowadzaniu danych
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Marzec, Rafał Laskowski, mariusz.marzec@zut.edu.pl, rafal.laskowski@zut.edu.pl.

  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 449 58 08, 91 449 58 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.