Informacje bieżące

Eksperci z naszej uczelni w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk 30.06.2023 12:25

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk istnieje od 1958 r. Do jego zadań należy m.in.:

  • wskazywanie strategicznych koncepcji i kierunków rozwoju przestrzennego Polski w różnych skalach geograficznych z uwzględnieniem dynamiki megatrendów globalnych;
  • tworzenie podstaw dla polskiego wkładu w europejski dyskurs na temat polityk terytorialnych, w tym szczególnie polityki spójności;
  • upowszechnianie nowoczesnej wiedzy na temat procesów rozwojowych w układach terytorialnych;
  • opiniowanie strategicznych dokumentów z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej oraz merytoryczny udział w doskonaleniu metodologii z zakresu zintegrowanego planowania rozwoju.

Do grona 36 osób wchodzących w skład KPZK PAN należy dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUT. Pan profesor jest radcą prawnym, w KPZK PAN przewodniczy Zespołowi Prawno – Urbanistycznemu, a na naszej uczelni pełni funkcję kierownika Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym.

W kadencji 2023-2026 Komitet powołał 5 zespołów zadaniowych. W pracach trzech spośród nich biorą udział pracownicy naszej uczelni. W zespole ds. obszarów wiejskich pracuje dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT (Dziekan WEk). W pracach zespołu ds. wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych uczestniczą dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. ZUT (WEk) oraz dr Karolina Kurtz-Orecka (WBiIŚ), a w zespole prawno-urbanistycznym sekretarzem naukowym jest dr Małgorzata Blaszke (WEk).