Informacje bieżące

Kolejne nominacje profesorskie na ZUT 02.04.2024 10:45

Z końcem marca kolejni Naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odebrali listy od Prezydenta RP w związku z profesorskimi nominacjami.

 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Terman jest absolwentem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie. Stopień doktora uzyskał na WBiHZ w 2005 r., a doktora habilitowanego w 2013 roku.

Zainteresowania prof. Termana dotyczą przede wszystkim badań, które koncentrują̨ się̨ na możliwości wykorzystania polimorfizmu DNA różnych fragmentów genów, których produkty białkowe uczestniczą̨ w wyrażaniu istotnych cech użytkowych. Wykorzystując w swoich badaniach nowoczesne techniki laboratoryjne, profesor Terman ma możliwość analizy wartości genetycznej zwierząt hodowlanych na poziomie populacji komórki oraz DNA. Aktualnie prowadzi analizę oddziaływania tzw. „genów kandydujących”, czyli takich, których produkty białkowe biorą udział w procesach fizjologicznych. Zainteresowania profesora koncentrują się przede wszystkim na molekularnej identyfikacji genów i ich zmutowanych form, które są odpowiedzialne za rozwój chorób genetycznych lub wpływają w sposób znaczący (tzw. geny główne) na poziom niektórych cech ilościowych np. tempo wzrostu, wydajność czy cechy związane z jakością mięsa.

Profesor Terman wypromował dwóch doktorów, był też recenzentem w dziewięciu postępowaniach doktorskich i jednym habilitacyjnym. Jest autorem lub współautorem 146 prac naukowych, w tym 52 oryginalnych prac twórczych, 10 artykułów przeglądowych, 2 artykułów popularno-naukowych oraz 82 doniesień i komunikatów na konferencyjnych krajowych i zagranicznych.

Prof. Terman uczestniczył w 7 naukowych stażach zagranicznych (m.in. w Wageningen University w Holandii, Terleton State University, Texas w USA, Uniwersitat Autonoma de Barcelona w Hiszpani, czy w Institute of Animal Production in Prague w Czechach) oraz w 12 zagranicznych stażach dydaktycznych w ramach programu Erasmus plus (Technical University of Lisbon w Potrugalii, University College Dublin w Irlandii, University CEU-San Pablo w Hiszpanii, czy w Aristotle University of Thessaloniki w Grecji).

Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w Holandii (Animal Breeding and Genetics Group, Institute of Animal Science, Wageningen University and Research Centre, od 2004 r.), w Hiszpanii (Department of Animal Science and Food Technology of Universitat Autonoma de Barcelona, od 2007 r.) oraz w USA (College of Agriculture and Natural Resources, Terleton State University, Texas).

Na macierzystym Wydziale prof. Terman pełnił różne funkcje: był Kierownikiem Pracowni Genetycznych Podstaw Biotechnologii (2007-2010), następnie Kierownikiem Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt (2010-2019), a obecnie jest Kierownikiem Katedry Genetyki (od 2019 r.). Sprawował również opiekę naukową nad Studenckim Kołem Naukowym Genetyków Zwierząt (2006-2012) oraz pełnił funkcję Prodziekana ds. kształcenia w latach 2008-2016.

Organizacyjnie prof. Terman koordynował ECTS oraz Program Socrates Erasmus na WBiHZ oraz uczestniczył w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. wymiany studentów w ramach programu Socrates. Jako członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału współorganizował "Dni otwarte" Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Zapoczątkował na Uczelni projekt naukowy dla maturzystów pt. „Licealista w świecie nauki “. Pełnił również funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Programów Międzynarodowych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Praktyk Zagranicznych.

Obecnie prof. Terman jest wiceprzewodniczącym konferencji Prorektorów ds. kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych, przewodniczącym rektorskiej komisji BHP i komisji rekrutacyjnej, jak również prezesem Fundacji ZUT oraz prorektorem ds. studenckich.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Terman kandyduje do godności rektora ZUT w kadencji 2024-2028.

 

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz jest absolwentką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej gdzie studiowała inżynierię chemiczną i procesową. W 2000 r. obroniła rozprawę doktorską wykonaną pod kierunkiem prof. Marii Kurzawy otrzymując stopień doktora nauk chemicznych nadany Jej przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorem habilitowanym nauk chemicznych została 11 lat później decyzją Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Prof. Tomaszewicz jest autorką lub współautorką ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR, siedmiu rozdziałów w monografiach w języku angielskim i polskim, 18 udzielonych patentów krajowych oraz blisko 200 komunikatów konferencyjnych. Wypromowała jednego doktoranta oraz była recenzentem dwu doktoratów, w tym jeden był zagranicznym. Liczne cytowania Jej prac naukowych pozwoliły znaleźć się na liście 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie (World’s TOP 2 Scientists) w 2021 i 2022 roku.

Prof. Tomaszewicz kierowała projektem badawczym finansowanym przez MNiSW oraz sprawowała opiekę naukową w projekcie finansowanym przez NCN Preludium swojej doktorantki. Pełniąc funkcję głównego wykonawcy uczestniczyła również w projektach badawczych finansowanych przez NCN Harmonia.

Głównym nurtem badawczym zapoczątkowanym przez prof. Tomaszewicz po uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych i kontynuowanym  po habilitacji jest tematyka dotycząca nowych wielofunkcyjnych materiałów, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle optoelektronicznym lub elektronicznym jako wydajne fosfory, a także jako materiały laserowe, scyntylacyjne i dielektryczne. Materiałami tymi są przede wszystkim molibdeniany(VI) lub wolframiany(VI) domieszkowane jonami trójdodatnich lantanowców oraz współdomieszkowane jonami wybranych d-elektronowych metali. Nowe materiały, które stanowią w większości przypadków, substytucyjne i pustowęzłowe roztwory stałe, otrzymywane są w postaci nano- lub mikrokrystalicznych proszków, transparentnych lub częściowo transparentnych ceramik, a także monokryształów hodowanych metodą Czochralskiego.  

Prof. Tomaszewicz od wielu lat prowadzi współpracę naukową z pracownikami: Instytutu Materiałów Luminescencyjnych Uniwersytetu Claude Bernarda w Lyonie, Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, a także Wydziału Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki ZUT.

Na naszej Uczelni Prof. Tomaszewicz uczestniczyła w pracach Rady Bibliotecznej Politechniki Szczecińskiej oraz ZUT w latach 2009-2019 oraz Komitetu Organizacyjnego (w roli sekretarza) oraz Naukowego Szczecińskiego Sympozjum Młodych Chemików (SSMChem) w latach 2016-2023. Prof. Tomaszewicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) gdzie przez 3 kolejne kadencje pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Szczecińskiego Oddziału (2016-2024). W kadencji 2013-2015 przewodniczyła komisji rewizyjnej. Pani profesor zrzeszona jest również w: Royal Society of Chemistry (RSC), Polskim Towarzystwie Kalorymetrii i Analizy Termicznej (PTKAT) oraz Szczecińskim Towarzystwie Naukowym (STN).

 

Prof. dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak jest absolwentką Wydziału Rybactwa i Ochrony Wód Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Pracę doktorską realizowała na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, a po jej obronie w roku 2001, rozpoczęła pracę na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. W roku 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia chemiczna. Obecnie jest pracownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Zainteresowania dr hab. inż. Agaty Markowskiej do uzyskania stopnia doktora koncentrowały się na genetyce. Następnie Pani profesor rozpoczęła badania nad zastosowanie nanomateriałów o właściwościach przeciwgrzybowych w inżynierii czystego powietrza. Ich efektem była monografia habilitacyjna pt. ”Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum”. Po habilitacji kontynuowała badania nad określeniem przydatności nanomateriałów do zastosowań w procesach dezynfekcji wody i powietrza, a także w medycynie.

Prof. Markowska-Szczupak odbyła kilka staży na Uniwersytecie Hokkaido (Japonia), podczas których uczestniczyła w realizacji grantu pt.” Materials for food storage with antiseptic properties”, finansowanego przez fundację Billa i Melindy Gates.

Prof. Markowska-Szczupak wypromowała dwóch doktorów. Jest autorem lub współautorem ok. 120 publikacji naukowych, w tym 81 w czasopismach z listy JCR, a także współautorem 10 przyznanych patentów. Była recenzentem 5 doktoratów i członkiem 3 komisji habilitacyjnych.

Pani Profesor od 2020 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej na kadencję 2020-2024. Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Wchodzi w skład Komisji Rektorskiej ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi i Grupy Roboczej ds. działań związanych z wyróżnieniem „HR Excellence in Research”. Od blisko dwudziestu lat aktywnie uczestnicy w spotkaniach edukacyjnych z młodzieżą i Uniwersytetami Trzeciego Wieku, a także w promocji Uczelni i Wydziału.

Wolny czas lubi spędzać na czytaniu książek, malowaniu i podróżach.

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT