Informacje bieżące

konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WIMIM 10.02.2020 08:43

DZIEKAN

WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na czas określony w Katedrze Technologii Energetycznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz posiadają tytuł naukowy magistra inżyniera.

Wymagania stawiane kandydatom:

1.    posiadają ukończone studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn;

2.    gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Technologii Energetycznych;

3.    posiadają doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych potwierdzone udziałem w projektach naukowych;

4.    znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

5.    znajomość zagadnień z zakresu modelowania cieplno-przepływowego (znajomość programu Ansys Fluent);

6.    posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe, posiadanym dorobkiem publikacyjnym oraz uczestnictwem w projektach badawczych;

7.   posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu: programowania, podstaw termodynamiki, miernictwa cieplnego, mechaniki płynów, analizy danych i procesów.

Wymagane dokumenty na stanowisko asystenta:

1.    Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.

2.    Życiorys w formie CV.

3.    Kwestionariusz osobowy.

4.    Kopie dyplomu magisterskiego.

5.    Informacje o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej

6.    Program zamierzeń kandydata.

7.    Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy

8.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,

70-310 Szczecin, al. Piastów 19,

 

Termin składania dokumentów: do 10.03.2020 r.           

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16.03.2020 r. 

Termin zatrudnienia: od 20.03.2020 r.