Informacje bieżące

Nowi Dziekani Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 18.06.2024 10:21

Rektor - elekt, profesor Arkadiusz Terman ogłosił nowych dziekanów Wydziałów naszego Uniwersytetu.

Wydział Architektury - dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT

Architektka, urbanistka, profesor Uczelni. W 2003 roku ukończyła studia na Politechnice Szczecińskiej z wpisem do złotej księgi absolwentów. Od 20 lat pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (wcześniej PS). Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2007 roku nagrodzony przez Ministra Infrastruktury RP. Habilitację obroniła na WA Politechniki Wrocławskiej w 2020 r. Od kilkunastu lat współorganizuje wystawy artystyczne, dydaktyczne i prezentujące dorobek zawodowy w Galerii Architektów Forma (WA/ZUT). Jest organizatorką warsztatów oraz promotorką kilkudziesięciu dyplomów urbanistycznych, nagradzanych w konkursach krajowych. W latach 2013-2016 była kierownikiem projektu „2TaLL” finansowanego przez polsko-norweski program badawczy. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na kształtowaniu krajobrazu miejskiego, zwłaszcza pod kątem oceny wpływu współczesnej zabudowy wysokiej. Jest liderką lub współautorką licznych opracowań urbanistycznych, dla wielu miast w Polsce w tym Szczecina, Warszawy, Gdańska, Katowic i Torunia. W opracowaniach tych wykorzystuje autorskie metody analiz urbanistycznych oparte o zastosowanie wirtualnego modelu miasta.

 

 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT

Profesor Pietruszka ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym (obecnie Biotechnologii i Hodowli Zwierząt) ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1995 r. Po ukończeniu Międzywydziałowych studiów doktoranckich uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika w 2000 roku. W 2010 roku na mocy uchwały Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie został Mu nadany stopień naukowy dra hab. nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Zawodowo związał się z Uczelnią w listopadzie 2000 roku, podejmując zatrudnienie początkowo na stanowisku adiunkta, a następnie od roku 2019 na stanowisku prof. ZUT. W okresie pracy zawodowej pełnił funkcję kierownika Katedry (2011-2019), prodziekana ds. kadry, rozwoju i współpracy (2010-2016), dziekana Wydziału w kadencjach 2016-2020 oraz 2020-2024. W okresie pełnienia funkcji prodziekana przyczynił się do uzyskania uprawnień nadawania stopnia naukowego dra w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia (po reformie szkolnictwa wyższego dyscyplina została wycofana z katalogu dyscyplin naukowych). Miał swój udział w zmianie siedziby Wydziału z ul. Doktora Judyma do nowego kampusu mieszczącego się przy ul. Klemensa Janickiego (na co pozyskał część środków z MNiSW). Powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na eksperta Komisji Ewaluacji Nauki ds. ewaluacji jakości działalności naukowej na lata 2017-2021. Jest cenionym w środowisku praktyków specjalistą w zakresie oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko, co przyczyniło się do opracowania m.in. dla Ministerstwa Środowiska - Departament Zarządzania Środowiskiem, Wytycznych dotyczących praktycznego zastosowania konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń.

 

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - dr hab. inż. Anna Maria Głowacka, prof. ZUT

Anna Głowacka jest absolwentką Akademii Rolniczej w Szczecinie (magisterium, 1996 r., doktorat 2000 r.). Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria i ochrona środowiska uzyskała w 2010 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Jest autorką lub współautorką ponad 120 publikacji naukowych, 3 zgłoszeń patentowych i 1 patentu. Kierownik projektu lub wykonawca w 12 projektach badawczych finansowanych z NCN, MNiSW oraz RPO.

Była promotorem dwóch rozpraw doktorskich.

Od roku 2015 pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Środowiska. W latach 2018 – 2020 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki i rozwoju, a od roku 2020 pełni funkcję dziekana.

Jest również członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Członek Zespołu doradczego przy Ministerstwie Nauki do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

 

 

Wydział Ekonomiczny - dr hab. inż. Iwona Bąk, prof. ZUT

Kierownik Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie. Profesor Iwona Bąk jest ekspertem w zakresie metod ilościowych, specjalizującym się w analizach dotyczących wykorzystania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem porównań międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności gospodarki narodowej i rozwoju regionalnego. Ma doświadczenie w pracy z zaawansowanymi pakietami statystycznymi.

Jest autorką i współautorką prawie trzystu artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy JCR i MNiSW oraz ponad dwudziestu publikacji dydaktycznych ze statystyki i ekonometrii. Za działalność naukową wielokrotnie wyróżniana była indywidualnymi nagrodami I stopnia Rektora ZUT w Szczecinie. Otrzymała także trzy nagrody dydaktyczne. Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów realizowanych na zlecenie instytucji publicznych.

Profesor Bąk to zaangażowany pedagog i oddany opiekun młodzieży, zawsze wysoko oceniany przez studentów. W latach 2016-2020 była prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie. Wypromowała ponad stu licencjatów i magistrów (wielu z wyróżnieniem) oraz jednego doktora. Zrecenzowała ponad dwieście prac licencjackich i magisterskich oraz kilka prac doktorskich. Z liczną grupą absolwentów utrzymuje bliskie kontakty i monitoruje ich kariery zawodowe na wielu prestiżowych stanowiskach w kraju i za granicą.

W latach 2020-2022 w ramach Szkoły Orłów prowadziła zajęcia metodą tutoringu indywidualnego, co skutkowało opublikowaniem z podopieczną dwóch artykułów naukowych znajdujących się na liście MNiSW (100 pkt.).

W 2020 roku otrzymała tytuł Wyróżniający się Nauczyciel i Opiekun Młodzieży, nadany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, która od lat zajmuje się popularyzacją i wsparciem działań na rzecz rozwoju technicznego oraz edukacji technicznej w regionie.

Czynnie uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a od 2019 roku jest członkiem Prezydium Rady Głównej PTS. Ponadto jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie. Z zaangażowaniem działa także w Polskim Towarzystwie Gerontologicznym.

 

 

Wydział Elektryczny - dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT

Urodził się w 1981 roku w Szczecinie. W 2005 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem w 2010 r. na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie. W marcu 2019 r. za dorobek pt. „Wieloźródłowa eksploracja i fuzja danych na potrzeby elektromagnetycznych badań nieniszczących” uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika. Od września 2019 roku zajmuje stanowisko profesora uczelni na ZUT w Szczecinie. Jest członkiem Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej oraz Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie. Jest współtwórcą Pracowni Badań i Certyfikacji EMC oraz odpowiada za Laboratorium Pomiarów Magnetycznych.

Jego zainteresowania naukowe związane są z rozwijaniem oraz wykorzystywaniem elektromagnetycznych metod badań na potrzeby oceny właściwości i stanu materiałów. Zajmuje się również zastosowaniem zaawansowanych metod analizy, w tym w szczególności wieloźródłową eksploracją i fuzją danych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 80 prac, z czego większość indeksowanych w bazie Web of Science lub SCOPUS. Indeks Hirscha jego prac w obu bazach wynosi 9. Jest współautorem dwóch patentów. Brał udział w sześciu projektach krajowych i w sześciu międzynarodowych realizowanych w ramach 7. PR i współpracy polsko-niemieckiej. Współpracuje z zespołami naukowymi z kraju oraz z Niemiec, Chin, Brazylii, Indii i Japonii. Odbył kilka zagranicznych wizyt i staży naukowych, w tym w Chinach i Brazylii. Jest recenzentem w kilku renomowanych czasopismach naukowych, wydawanych m.in. przez: IEEE, ELSEVIER, AIP, Springer czy MDPI. Za aktywność naukową uzyskał w roku akademickim 2003/2004 i 2004/2005 stypendium MNiSW, w 2006 roku nagrodę im. Prof. M. Pożaryskiego przyznawaną przez SEP, a w 2013 r. nagrodę im. Profesora Z. Pawłowskiego. Otrzymał także kilkukrotnie nagrodę JM Rektora ZUT. W 2015 roku uzyskał na 3 lata stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców.

Był przewodniczącym, sekretarzem i członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia IEEE, a także Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej (PTBNiDT) SIMP. W 2015 roku brał udział w powołaniu redakcji Biuletynu PTBNiDT SIMP, w której w latach 2015-2017 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W 2016 roku był członkiem grupy inicjatywnej powołania czasopisma Badania Nieniszczące i Diagnostyka, w którym w latach 2016-2019 pełnił funkcję sekretarza naukowego, a w 2019 roku ponadto zastępcy redaktora naczelnego. Za swoją działalność naukową i organizacyjną otrzymał w 2016 roku Brązową, a w 2021 roku Srebrną Honorową Odznakę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Jest członkiem wielu komisji wydziałowych, a obecnie pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji Programowej dla kierunku elektrotechnika.

 

 

Wydział Informatyki - dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT

Jest absolwentem Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej. W roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, a w 2020 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Lata 2001-2012 to aktywna praca na polu organizacyjnym, zarówno wydziałowym jak i uczelnianym. Wśród wielu pełnionych funkcji, Krzysztof Małecki był: prodziekanem ds. nauczania, senatorem Politechniki Szczecińskiej, członkiem rady wydziału, członkiem uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia oraz koordynatorem zespołu opracowującego programy nauczania dla kierunku Informatyka pierwszego i drugiego stopnia. W roku 2008 otrzymał Medal za zasługi dla Politechniki Szczecińskiej. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał kilkanaście nagród Rektora ZUT.

Był opiekunem ponad 140 prac inżynierskich i magisterskich, spośród których kilka uzyskało wyróżnienia w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

Zainteresowania naukowe Krzysztofa Małeckiego związane są z modelowaniem i symulacją systemów złożonych, w tym ruchu drogowego, zachowań użytkowników w sieciach społecznościowych oraz modelowaniem dyfuzji informacji. Najnowsze prace badawcze skoncentrowane są na immersji w symulacji komputerowej i percepcji użytkowników systemów symulacyjnych. Brał udział w realizacji siedmiu projektów B+R, krajowych i zagranicznych, w tym w dwóch pełnił rolę kierownika.

Poza pracą zawodową lubi podróżować, czynnie uprawia sport – gra w tenisa ziemnego i stołowego, jeździ na rowerze, a zimą na nartach i łyżwach.

 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT

Jest absolwentem kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej. Od razu po studiach, w 1998 roku, podjął pracę na Wydziale, zdobywając kolejne stopnie naukowe oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. Był dyrektorem Instytutu Technologii Mechanicznej ds. dydaktyki, kierownikiem Katedry Zarządzania Produkcją WIMiM ZUT, nadal jest senatorem Uczelni. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z dynamiką strukturalną w odniesieniu do obrabiarek i maszyn technologicznych, ale również budynków, mostów, a ostatnio - obiektów z branży energetycznej. Ściśle współpracuje z otoczeniem społeczno - gospodarczym, stale realizując projekty i prace badawcze.

Prywatnie – zamieszkujący w Stargardzie, szczęśliwy ojciec rodziny, zapalony kolarz, miłośnik gór i psów, szczególnie rasy Golden Retriver.

 

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie kierunku rolnictwo. W roku 2007 uzyskała stopień doktora, a w 2018 doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. W kadencji 2020-2024 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich i kształcenia. Od roku 2022 pełni również funkcję kierownika Katedry Agroinżynierii. Jej tematyka badawcza dotyczy przede wszystkim wpływu zabiegów agrotechnicznych na plonowanie i jakość plonu roślin uprawnych, a także zawartości substancji bioaktywnych w poszczególnych częściach rośliny oraz zmian ich koncentracji w zależności od warunków siedliskowych i zastosowanych zabiegów agrotechnicznych. Ponadto w świetle coraz większych zmian klimatycznych, mających bezpośredni wpływ na produkcję roślinną, prof. Jaroszewska prowadziła badania dotyczące współczynnika wykorzystania wody (WUE) przez rośliny uprawne. Należy do Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Była promotorem kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich oraz promotorem pomocniczym pracy doktorskiej.

Prywatnie jest szczęśliwą mężatką, w wolnym czasie uwielbia podróżować.

 

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT

Zatrudniony w Politechnice Szczecińskiej od 1.06.1984, obecnie na stanowisku profesora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Stopień doktora uzyskał w 1995 (budownictwo), doktora hab. w 2010 (budowa i eksploatacja maszyn). Dorobek naukowy Profesora związany jest z zagadnieniami mechaniki konstrukcji, w tym okrętowych, metodą elementów skończonych, mechaniki kompozytów w tym wykonanych z materiałów gradientowych. Prowadzi wykłady z przedmiotów: mechanika, wytrzymałość materiałów, mechanika konstrukcji, mechanika konstrukcji okrętowych, podstawy teorii drgań, mechanika kompozytów, statystyka.

Kierownik i wykonawca projektów w programach europejskich i NCN, autor i współautor 88 publikacji, referatów i raportów z prac badawczych, w tym 27 indeksowanych w bazie Scopus.

W latach 1999 – 2005 prodziekan ds. studenckich Wydziału Techniki Morskiej, w okresie 2008 – 2012 prodziekan ds. organizacyjnych, od roku 2012 dziekan Wydziału Techniki Morskiej i Transportu.

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

Ukończył studia wyższe na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie (ob. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) uzyskując stopień magistra inżyniera z wyróżnieniem i związał swoją przyszłość z Uczelnią rozpoczynając pracę na macierzystym Wydziale w Instytucie Ichtiologii. Stopień doktora nauk przyrodniczych oraz stopień doktora habilitowanego (oba z wyróżnieniem) nadała mu ta sama Rada Wydziału.

W 1993 roku został powołany na stanowisko profesora uczelni, a tytuł naukowy profesora otrzymał w 1998 roku.

W swojej karierze uczelnianej pełnił wiele funkcji w tym kuratora Zakładu Chorób Ryb na Wydziale, kierownika Pracowni Badań Akwaryjnych w Zakładzie, kierownika Zakładu Anatomii i Embriologii Ryb, a obecnie kierownika Katedry Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu. Profesor Krzysztof Formicki był dwukrotnie Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. W 2005 i w 2008 roku został wybrany na Prorektora do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od 2009 do 2010 roku był Pełnomocnikiem do spraw Ośrodków i Stacji Doświadczalnych. Profesor Formicki od 2007 roku do 2020 roku (cztery kadencje) był członkiem – z wyboru - Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Obecnie od 2020 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału. Jest członkiem Rady Dyscypliny i członkiem Rady Programowej.

Oprócz działalności związanej z Uczelnią i pełnionymi w niej funkcjami, jest członkiem Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB w Gdyni, jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego – PIB w Olsztynie. Jest członkiem Editorial Advisory Board czasopisma Acta Ichthyologica et Piscatoria.

Głównym nurtem działalności naukowej profesora Krzysztofa Formickiego są badania dotyczące wpływu czynników środowiskowych na organizmy wodne – ze szczególnym uwzględnieniem wpływu słabych pól magnetycznych na wczesne stadia ontogenezy. Szereg prac dotyczyło zachowania się i parametrów ruchu gamet oraz osobliwości w budowie i ultrastrukturze jaj i zarodków różnych gatunków ryb i organizmów wodnych, algorytmu ataku i wykrywania zdobyczy przez rekiny i płaszczki dzięki wyspecjalizowanym organom czuciowym – elektroreceptorom, fizjologii tych narządów oraz orientacji przestrzennej i zachowaniu się organizmów wodnych w różnych etapach ich ontogenezy. Wyniki tych badań były prezentowane w formie referatów i doniesień naukowych na zjazdach i sympozjach za granicą oraz w Polsce.

Profesor Formicki wypromował 8 doktorów i sprawuje opiekę nad 1 doktorantem. Był recenzentem w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora.

Znaczna część badań naukowych prowadzona była i jest m in. w ramach grantów Ministerstwa Edukacji Naukowej, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Programów Operacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską, w których był On głównym wykonawcą (8) lub kierownikiem projektów (20). Profesor Formicki prowadził także badania m.in. na rzecz PPiUR „Szkuner” we Władysławowie, brał udział w badaniach w ramach programu rządowego PR-4, w projekcie realizowanym na rzecz Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz kierował monitoringiem przyrodniczym przy budowie falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu.

Profesor Formicki odbył długoterminowe staże naukowe: 2- letni pobyt w ramach stypendium Fulbright Advanced Reasearch Grant, Senior Program w Scripps Institution of Oceanography, University of California (przedłużony przez Fundację Fulbrighta o kolejny pełny okres finansowania); staż w Japonii w ramach Japan International Cooperation Agency i Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybactwa Japonii, gdzie ukończył kurs z zakresu rolnictwa i rybactwa; staż w Instytucie Oceanografii w Splicie w Chorwacji. Brał udział także w misjach naukowych m.in. w Szwecji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Niemczech.

Za działalność na rzecz Uczelni został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał nagrodę Zachodniopomorski Nobel, nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia oraz 9 nagród JM Rektora Uczelni.

 

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Związany z ZUT od ponad 20 lat, odkąd w 2003 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Już w 2006 roku, z wyróżnieniem, obronił pracę doktorską, a w 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych zdobył w wieku zaledwie 39 lat, co świadczy o wyjątkowym zaangażowaniu i licznych osiągnięciach.

Dorobek naukowy Profesora Rakoczego obejmuje ponad 350 publikacji, w tym 120 znajdujących się w bazie Scopus, oraz ponad 75 patentów i 25 zgłoszeń patentowych.

Prof. Rakoczy posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu i funkcjonowaniu uczelni. Przed objęciem stanowiska dziekana w 2020 roku pełnił funkcję prodziekana ds. nauki i ogólnych. Był także organizatorem i pierwszym dyrektorem Szkoły Doktorskiej na naszej uczelni. Aktualnie kieruje Katedrą Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Kierował 8 projektami naukowymi, 4 projektami B+R oraz pełni rolę opiekuna naukowego w 6 projektach młodych badaczy.

Prof. Rakoczy był członkiem Rady Młodych Uczonych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie działa również w Komitecie Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk.

Podczas licznych staży i szkoleń w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie, takich jak Stanford University, Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, Technische Universität Dresden, IBM T.J. Watson Research Center, SUNY - The State Univeristy of New York czy University Rotterdam, Profesor zdobył cenne doświadczenie i wiedzę o funkcjonowaniu nowoczesnych uniwersytetów i instytutów badawczych.

W trakcie swojej kariery, prof. Rakoczy pozyskał fundusze na stworzenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania, co zapewniło ZUT dostęp do ultranowoczesnej infrastruktury badawczej. Inicjował również programy takie jak Regionalna Inicjatywa Doskonałości, "Doktorat wdrożeniowy" oraz Akademia Wodorowa, kształcące kadry dla nowoczesnych gałęzi przemysłu.

To dzięki staraniom prof. Rakoczego uruchomiono pierwszy kierunek studiów na ZUT prowadzony w języku angielskim – Chemical Engineering.

Prof. Rakoczy kładzie duży nacisk na rozwój studentów, wspierając ich działalność w kołach naukowych. Prowadzi również program mentoringowy dla doktorantów.