Pełnomocnik ds. jakości według normy ISO 9001 w RCIiTT

lic. Magdalena Ostrowska

email: magdalena.ostrowska@zut.edu.pl

tel.: 91 449 43 58

Zadania pełnomocnika ds. jakości według normy ISO 9001 w RCIiTT
  • doskonalenie w organizacji systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i dbanie o jego efektywne funkcjonowanie;
  • udział w określaniu polityki jakości i celów jakościowych;
  • planowanie, inicjowanie prac oraz organizowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących systemu jakości;
  • zapewnienie uświadamiania w całej jednostce znaczenia wymagań Klienta;
  • nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją dokumentacji systemu jakości;
  • dokumentowanie danych o systemie zarządzania jakością;
  • planowanie i sterowanie audytami;
  • inicjowanie, nadzorowanie i weryfikacja działań korygujących oraz zapobiegawczych w odniesieniu do wyborów procesów w systemie zarządzania jakością;
  • przygotowanie i przedstawianie prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni sprawozdań z funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem;
  • utrzymanie certyfikatów dla systemu zarządzania jakością.