Pełnomocnik ds. równego traktowania

dr Monika Śpiewak-Szyjka

email: rownizut@zut.edu.pl

Zadania pełnomocnika ds. równego traktowania:
 • inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania dla całej społeczności akademickiej;
 • podejmowanie działań w celu opracowania procedur dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji oraz równego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową;
 • udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy;
 • przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń naruszających zasady równego traktowania studentów, doktorantów i pracowników ZUT;
 • opracowanie ankiety/kwestionariusza do badania aktualnego stanu równości płci dla ZUT;
 • opracowanie Planu Równości Płci dla ZUT (na lata 2022-2024);
 • wdrażanie i monitorowanie Planu Równości Płci dla ZUT;
 • popularyzacja wiedzy na temat równości i różnorodności, np. o kampanii społecznej Wszyscy jesteśmy równoważni;
 • promowanie postaw zapewniających równe traktowanie studentów, doktorantów i pracowników ZUT;
 • współpraca z innymi pełnomocnikami i organizacjami zajmującymi się równością;
 • udostępnianie oraz opracowywanie materiałów dotyczących równości;
 • wspieranie wspólnoty uniwersyteckiej we wdrażaniu obowiązujących procedur przeciwdziałania dyskryminacji.