Pełnomocnik ds. studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami

dr inż. Dominika Plust

e-mail: dominika.plust@zut.edu.pl

tel.: 91 449 65 62; 607 805 734

Zadania pełnomocnika ds. studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami
  • podejmowanie działań w celu zwiększenia dostępności studiów w ZUT studentom i doktorantom będącym osobami z niepełnosprawnościami;
  • pomoc doraźna studentom i doktorantom będącym osobami z niepełnosprawnościami w zapewnieniu w miarę możliwości, odpowiednich warunków uczestnictwa w zajęciach, przede wszystkim ich zaliczania, przystępowania do egzaminów;
  • udzielanie studentom i doktorantom będącym osobami z niepełnosprawnościami informacji o formach pomocy materialnej gwarantowanej przez Uczelnię i PFRON;
  • udzielanie informacji kandydatom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem traktowanym na równi z orzeczeniem, ubiegającym się o przyjęcie na studia w ZUT.