Rzecznik akademicki

prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka

email: ryszard.palka@zut.edu.pl

tel. 91 449 48 70

Zadania Rzecznika akademickiego:
  • promowanie wysokich standardów etycznych w Uczelni,
  • pomoc osobom indywidualnym: studentom, doktorantom i pracownikom Uczelni, a także jednostkom organizacyjnym Uczelni w rozwiązywaniu sporów i konfliktów wykorzystując polubowne metody ich rozwiązania oraz proponuje rektorowi rozwiązania zmierzające do poprawy działania Uczelni,
  • przedstawianie zainteresowanym osobom stosownej informacji dotyczącej regulacji prawnych obowiązujących w uczelni,
  • wskazanie oraz kontakt z właściwymi jednostkami organizacyjnymi uczelni w celu uzyskania stosownej informacji lub wyjaśnienia sprawy,
  • wspomaganie stron w rozwiązaniu sporów, polegające w szczególności na pomocy w zdiagnozowaniu problemu i wyborze określonych sposobów jego rozwiązania, względnie na samodzielnym rozwiązaniu sporu,
  • rekomendowanie i organizowanie mediacji,
  • współpraca z komisjami i rzecznikami dyscyplinarnymi uczelni oraz z innymi rzecznikami akademickimi w kraju i zagranicą,
  • składanie, do dnia 31 stycznia każdego roku, rektorowi sprawozdania i wniosków ze swojej działalności za miniony rok kalendarzowy.