Aktualności

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla Profesora Antoniego W. Morawskiego 05.03.2021 14:53

Dnia 19 lutego 2021 r. w Dniu Nauki Polskiej prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski z Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego.

Profesor Antoni W. Morawski posiada uznany w kraju i świecie dorobek naukowy w postaci autorstwa lub współautorstwa ponad 420 publikacji w czasopismach w większości międzynarodowych, z których  318  znajduje się w bazie Scopus . Prace te cytowane były 7 800 razy a związany z cytowaniami   indeks Hirscha wynosi  45.  Profesor Morawski ma swoim dorobku 240 zgłoszeń patentowych i patentów udzielonych krajowych, w tym 3 międzynarodowe. Aktywnie prezentuje wyniki swoich badań na forum krajowym oraz międzynarodowym. Niezwykle ważnym elementem działalności badawczo-rozwojowej Profesora jest bardzo aktywna współpraca z przemysłem, a  8 Jego rozwiązań technologicznych zostało wdrożonych do praktyki. Ponadto, profesor Morawski wykonał ponad 100 opracowań dla przemysłu, gospodarki i administracji.

W latach 90-tych  profesor Antoni W. Morawski rozpoczął  pionierskie prace badawcze z zakresu fotokatalizy i jej zastosowań do oczyszczania środowiska. W tym obszarze zbudował duży i znany w kraju i na świecie  zespół badawczy, z którego wyrosło wielu profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych. Do rozwoju szkoły fotokatalicznej zorganizował  doskonale wyposażone laboratoria badawcze.

Pan Profesor posiada ugruntowaną pozycję międzynarodową w zakresie katalizy, fotokatalizy i nanotechnologii. Prowadzi szeroką współpracę międzynarodową, zwłaszcza z uniwersytetami w Japonii. Był stypendystą Japan Society for Promotion of Science. Jest członkiem kilkudziesięciu komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji międzynarodowych i krajowych oraz  stałym recenzentem w kilkudziesięciu czasopismach z wysokim IF. Profesor Morawski był kierownikiem lub wykonawcą wielu projektów finansowanych miedzy innymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.

Profesor Morawski zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. Należą do nich m.in. Medal im. Ignacego Mościckiego w zakresie technologii chemicznej (2019 r.), Tokyo University of Science President Award (2015) i nagroda Gospodarcza Prezydenta Szczecina 2009 r. pt.” Najlepsza firma innowacyjna „dla firmy „Pigment” za wdrożenie i produkcję farb fotokatalitycznych na licencji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wg wynalazku prof. dr hab. inż.  A.W. Morawskiego.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy Nagrody Ministra Edukacji i Nauki.