Strategia DN TŻiŻ

 

Strategia rozwoju dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia TŻiŻ na lata 2020-2025

 

I.     Rozwój dyscypliny TŻiŻ

Rozwój dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będzie oparty o rozwój badań naukowych wnoszących istotny wkład w rozwój nauki, gospodarki i społeczeństwa.

Priorytety strategii rozwoju dyscypliny TŻiŻ obejmują trzy zasadnicze płaszczyzny:

- badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe,

- pozyskiwanie środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) na ich realizację,

- powiązanie celów i rezultatów prowadzonych badań naukowych z potrzebami społeczeństwa i gospodarki.

Niniejsza strategia jest drogowskazem do rozwoju pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów naszej dyscypliny.

 

II. Wizja dyscypliny TŻiŻ w 2024 roku

Prowadzone w ramach dyscypliny badania są na wysokim poziomie merytorycznym i obecne w międzynarodowym obiegu naukowym. Naukowcy aktywnie współpracującą z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie. Kierownictwo wydziału i rada dyscypliny troszczą się o rozwój dyscypliny, między innymi przez profesjonalne zarządzanie strategiczne, prowadzenie aktywnego i konstruktywnego dialogu z pracownikami oraz przez promowanie i reprezentowanie dyscypliny na zewnątrz, w tym inicjowanie współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi w Polsce i za granicą. Nauczyciele akademiccy i pracownicy wydziału realizują przyjętą przez radę dyscypliny strategię rozwoju, czują się współodpowiedzialni za jej rozwój i ewaluację, prowadzą wysokiej jakości działalność badawczą, a ich aktywność w tym zakresie ma kluczowe znaczenie w procesie wynagradzania i awansów.  

 

III.   Podstawowe cele

1.    Cele krótkofalowe:

Intensyfikacja działań mających na celu uzyskanie co najmniej kategorii naukowej B/B+ w ewaluacji w okresie 2017-2021

2.    Cele długofalowe:

Podjęcie działań mających na celu uzyskanie kategorii naukowej B+/A w ewaluacji w okresie 2022-2025.

3.   Cele stałe:

a) zwiększenie liczby publikacji naukowych w czasopismach i wydawnictwach z wykazów MNiSW o punktacji minimum 100 pkt;

b) prowadzenie działań promujących działalność naukową jednostek działających i prowadzących badania w obszarze dyscypliny TŻiŻ;

c)  podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników i rozwój kadry naukowej.

d) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na badania naukowe prowadzone w jednostkach reprezentujących dyscyplinę;

e) wspieranie pracowników w inicjatywach społecznych i kulturalnych miasta Szczecina, regionu i kraju, w szczególności promujących wiedzę dotycząca technologii żywności i żywienia;

f) zwiększenie wpływu działalności naukowej na środowisko i gospodarkę;

g) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie badań naukowych i upowszechniania wiedzy na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym;

h) współpraca z przedsiębiorcami w celu rozpoczęcia komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

Plan działań zmierzających do realizacji celów strategicznych rozwoju dyscypliny TŻiŻ w latach 2020-2024

Cele strategiczne

Cele

operacyjne

 

Działania

Poprawa jakości badań naukowych

Wspieranie rozwoju naukowego własnej kadry

 

Intensyfikacja działań mających na celu uzyskanie wyższej kategorii naukowej.

Zwiększenie liczby i jakości publikacji naukowych w czasopismach
i wydawnictwach z wykazów MNiSW.

Wspieranie publikowania wyników badań naukowych.

Stworzenie osobnego funduszu na pokrycie kosztów cykl przygotowania publikacji

Organizacja szkoleń w zakresie możliwości publikacji i rozwoju międzynarodowego.

Wprowadzenie systemu motywowania premiującego współpracę i wyjazdy zagraniczne.

Promowanie systemu motywowania premiującego rozwój naukowy.

Stały monitoring działalności naukowej
i osiągnieć publikacyjnych pracowników.

Pomoc w opracowywaniu indywidualnych planów naukowych i publikacyjnych na kolejne okresy ewaluacyjne.

Stałe uzupełnianie kadry naukowej młodymi pracownikami, którzy posiadają dorobek
i warsztat badawczy z technologii żywności

Wspomaganie w pozyskiwaniu doktorantów SD. Wspomaganie w finansowaniu prac doktorskich.

Opracowanie zasad powszechnego dostępu pracowników WNOZIR do aparatury naukowej dostępnej na Wydziale

Utrzymanie obecnej aparatury i zakup nowej aparatury – uzupełnianie możliwości badawczych w ramach całego zespołu dyscypliny

Organizowanie cyklicznych autoprezentacji zespołów.

Uzupełnienie kadry technicznej wspierającej zasoby infrastrukturalne B+R

Zmniejszenie zaangażowania pracowników naukowych w działania organizacyjne

Opracowanie wspólnego tematu naukowego integrującego naukowo-grantowo pracowników dyscypliny

Promocja współpracy interdyscyplinarnej

Tworzenie krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych

Wsparcie finansowe na publikacje
o wysokiej punktacji i realizowanych we współpracy z innymi jednostkami spoza wydziału i spoza uczelni

Rozwój współpracy z uczelniami polskimi
i zagranicznymi.

Organizacja i współorganizacja konferencji krajowych i międzynarodowych.

Wsparcie finansowe autorów w zakresie przygotowania projektów międzynarodowych.

Aplikowanie o projekty badawcze do instytucji zagranicznych.

Wsparcie administracyjne zespołu projektowego/kierownika projektu zmniejszenie z obowiązków administracyjnych na rzecz wydziału (zniżka godzin lub nieobciążanie nadgodzinami).

Zwiększenie przychodów z działalności naukowej

Aktywizacja aplikowania o granty naukowe

Uwzględnienie aktywności projektowej w systemie ocen okresowych.

Wprowadzenie systemu motywowania premiującego grantobiorców.

Wsparcie finansowe w zakresie przygotowania wniosków UE międzynarodowych.

Organizacja szkoleń w zakresie możliwości pozyskiwania grantów.

Aktywizacja współpracy z otoczeniem zewnętrznym w tym badania „szyte na miarę” potrzeb.

Zwiększenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Powiązanie kierunków badań naukowych z potrzebami społeczeństwa i gospodarki

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dot. realizowanych badań naukowych dla studentów I/II stopnia studiów kierunków kształcenia związanych z dyscypliną TŻiŻ

Aktywne włączanie studentów I i II stopnia do prac zespołów badawczych i projektowych

Intensyfikacja komercjalizacji wyników badań naukowych.

Zwiększenie wpływu działalności naukowej na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Praktyczne szkolenia z zakresu możliwości powiązania działalności naukowej
w dyscyplinie z potrzebami społeczeństwa
i gospodarki.

Osiągnięcia naukowe na bieżąco prezentowane w elektronicznych kanałach informacyjnych.

 

Główny cel strategiczny rozwoju dyscypliny technologia żywności i żywienia wyraża się w zdecydowanej poprawie i systematycznym umacnianiu jej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej, poprzez prowadzenie wysokiej jakości badań i ich umiędzynarodowianie, a także sukcesywne rozpowszechnianie oddziaływań na otoczenie społeczne.

Szczegółowe cele strategiczne:

1.  Poprawa jakości badań naukowych oraz zarządzania w zakresie ich planowania i realizowania.

2.  Umiędzynarodowienie badań i kadry badawczo-dydaktycznej.

3.  Zwiększenie przychodów z działalności naukowej.

4.  Usprawnienie popularyzowania wyników badań i prowadzonej działalności badawczej.

5.  Komercjalizacja wyników badań naukowych.

6. Usprawnienie przepływu informacji i promocja dyscypliny.