Strategia DN TŻiŻ

Strategia rozwoju dyscypliny naukowej Technologia Żywności i Żywienia (TŻiŻ) na lata 2024-2027

I. Rozwój dyscypliny naukowej TŻiŻ

Rozwój dyscypliny naukowej Technologia Żywności i Żywienia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będzie oparty o badania naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki, gospodarki i społeczeństwa.

Priorytety strategii rozwoju dyscypliny naukowej TŻiŻ obejmują trzy zasadnicze płaszczyzny:

  • badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii żywności i żywienia realizowane w kluczowych tematach dla rozwoju światowej i krajowej nauki oraz wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym i gospodarczym,
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych (regionalnych, ogólnokrajowych i zagranicznych) na realizację badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,
  • powiązanie rezultatów i efektów prowadzonych badań naukowych z potrzebami społeczeństwa i gospodarki regionalnej i krajowej.


Niniejsza strategia jest drogowskazem do rozwoju pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów naszej dyscypliny.

II. Wizja dyscypliny naukowej TŻiŻ w 2027 roku

Prowadzone w ramach dyscypliny naukowej badania są na wysokim poziomie merytorycznym i są publikowane w poczytnych i renomowanych czasopismach naukowych. Naukowcy aktywnie współpracującą z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie. Kierownictwo wydziału i rada dyscypliny troszczą się o rozwój dyscypliny, między innymi przez profesjonalne zarządzanie strategiczne, prowadzenie aktywnego i konstruktywnego dialogu z pracownikami oraz przez promowanie i reprezentowanie dyscypliny na zewnątrz, w tym inicjowanie współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi w Polsce i za granicą. Nauczyciele akademiccy i pracownicy wydziału realizują przyjętą przez radę dyscypliny strategię rozwoju, czują się współodpowiedzialni za jej rozwój i ewaluację, prowadzą wysokiej jakości działalność badawczą, a ich aktywność w tym zakresie ma kluczowe znaczenie w procesie wynagradzania i awansów.

III. Cele strategiczne

1. Cel główny

Głównym celem strategicznym rozwoju dyscypliny naukowej Technologia Żywności i Żywienia (ZUT w Szczecinie) jest umacnianie jej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej, poprzez prowadzenie wysokiej jakości badań i ich umiędzynarodowianie, a także aktywne oddziaływanie na otoczenie społeczne i gospodarcze. Działania te pozwolą na uzyskanie przez dyscyplinę naukową TŻiŻ co najmniej kategorii naukowej B+ w ewaluacji jej działalności naukowej prowadzonej w okresie 2022-2025.

2. Cele szczegółowe

Osiągnięcie głównego celu strategicznego będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, do których należą:

2.1) poprawa jakości badań naukowych oraz zarządzania w zakresie ich planowania, finasowania i realizacji, co przyczyni się do:
a. zwiększenia liczby i udziału procentowego publikacji naukowych (o wartości min. 100 pkt.) w czasopismach i wydawnictwach zamieszczonych w obowiązujących wykazach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
b. rozwoju kadry naukowej i podnoszenia kompetencji zawodowych

2.2) pracowników;pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych) na badania naukowe prowadzone w jednostkach reprezentujących dyscyplinę;

2.3) umiędzynarodowienie badań i kadry badawczo-dydaktycznej poprzez współpracę z podmiotami zagranicznymi w zakresie badań naukowych i upowszechniania wiedzy na poziomie międzynarodowym;

2.4) aktywna współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego (przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej itp.), która przyczyni się do:
a. zwiększenia przychodów z działalności naukowej,
b. zwiększenia skuteczności pozyskiwania informacji i w konsekwencji prowadzenie badań naukowych na zamówienie zgodnie z oczekiwaniami podmiotów zewnętrznych;

2.5) zwiększenia wpływu działalności naukowej dyscypliny na środowisko i gospodarkę:
a. usprawnienie procesu popularyzowania wyników badań i prowadzonej działalności badawczej,
b. komercjalizacja wyników badań naukowych;

2.6) promocja dyscypliny poprzez:
a. prowadzenie działań promujących działalność naukową jednostek działających i prowadzących badania w obszarze dyscypliny naukowej TŻiŻ,
b. wspieranie pracowników i ich udziału w inicjatywach społecznych i kulturalnych miasta Szczecina, regionu i kraju, w szczególności promujących wiedzę dotyczącą technologii żywności i żywienia.

Plan działań zmierzających do realizacji celów strategicznych rozwoju dyscypliny naukowej TŻiŻ w latach 2024-2027

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Działania

Poprawa jakości badań naukowych

Wspieranie rozwoju naukowego własnej kadry (w tym tworzenie krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych)

Intensyfikacja bieżących i podejmowanie nowych działań mających na celu uzyskanie wyższej oceny naukowej naszej dyscypliny naukowej.

Wypełnienie wymaganej liczby 4 slotów przez wszystkich pracowników publikacjami o punktacji MNiSW od 70 do 200 punktów.

Stały monitoring działalności naukowej
i osiągnięć publikacyjnych pracowników.

Stworzenie możliwości rozpoczęcia studiów doktoranckich minimum 4 doktorantom podczas jednego czteroletniego okresu rozliczeniowego dyscypliny naukowej.

Wsparcie finansowe (ze środków przyznanych do dyspozycji Przewodniczącego RDN) publikacji o wysokiej punktacji, szczególnie tych realizowanych we współpracy z innymi jednostkami spoza wydziału i/lub uczelni.

Zwiększenie przychodów z działalności naukowej

Aktywizacja aplikowania o projekty realizowane wspólnie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego

Udział w spotkaniach z otoczeniem zewnętrznym, w tym prowadzenie badań „szytych na miarę” potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zwiększenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Powiązanie kierunków badań naukowych z potrzebami społeczeństwa i gospodarki

Prowadzenie zajęć dydaktycznych uwzględniających wyniki realizowanych badań naukowych.

Aktywne włączanie studentów I i II stopnia do prac zespołów badawczych i projektowych

Intensyfikacja komercjalizacji wyników badań naukowych.

Praktyczne szkolenia dla otoczenia społeczno-gospodarczego z zakresu działalności naukowej powiązanej z dyscypliną.

Popularyzacja osiągnięć naukowych poprzez ich prezentowanie w elektronicznych kanałach informacyjnych (na bieżąco).