Aktualności

Wyniki VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych na ZUT w Szczecinie 01.12.2020 12:43

W dniach 27-28 listopada 2020 roku w Szczecinie odbyła się VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. 

W skład komitetu honorowego Sesji wchodzili: JM Rektor ZUT w Szczecinie – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Prorektor ds. studenckich ZUT – dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego mgr Olgierd Geblewicz.  

Sesja odbyła się w formule on-line, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość. Na tegoroczną sesję zgłosiło się 118 studenckich kół naukowych. Łącznie nadesłano 172 streszczeń, z czego 34% stanowiły prace z ZUT w Szczecinie, a 66% prace z innych ośrodków naukowych w Polsce. W sumie w Sesji udział wzięli studenci z 35 polskich uczelni. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, ekonomiczny, roślinno-przyrodniczy, techniczny oraz zwierzęcy, które były dodatkowo podzielone na część referatową i posterową.  

Prezentowane przez studentów prace były oceniane przez Komisje Konkursowe.
W składzie każdej z komisji znajdowało się co najmniej trzech jurorów, którzy byli pracownikami ZUT w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.  

Partnerami Sesji byli Santader Universitades, Calbud, Szczecińska Energetyka Cieplna, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Qualia Caffe oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie. Nagrody dla najlepszych studentów poza wkładem własnym ZUT, zostały ufundowane przez naszych partnerów. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystego zakończenia Sesji w dniu 28.11.2020 roku. 

dr Dawid Dawidowicz 

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

 

Wyniki

Wyróżnienia postery

Blok Architektura i Budownictwo

Studenckie Koło Naukowe „Architeca”, Sylwia Łangowska, PODZIAŁ WYSPIARSKI MIAST JAKO METODA INTEGRACJI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA I WROCŁAWIA
Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Alicja Świtalska.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Roślinno-Przyrodniczy

Studenckie Koło Naukowe „Nautica”, Daria DARZNIK, Adam BIESZK, MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SORBENTÓW DO REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ
ROPOPOCHODNYCH W AKWENACH PORTOWYCH I PRZYBRZEŻNYCH, opiekun
naukowy dr inż. Włodzimierz Kończewicz.
Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Blok Techniczny

Studenckie Koło Naukowe Formuły Student, Wojciech BRANEWSKI, ANALIZA ORAZ DOBÓR MATERIAŁU NA TARCZE HAMULCOWE W BOLIDZIE FORMUŁY
STUDENT, opiekun naukowy dr inż. Piotr Strojny.
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

Blok Zwierzęcy

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”, Witold WALCZAK, PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK I NADCZYNOŚĆ TARCZYCY
U KAWII DOMOWEJ – OPIS PRZYPADKU, opiekun naukowy dr Tomasz Piasecki.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Wyróżnienia referaty

Blok Architektura i Budownictwo
 • Studenckie Koło Naukowe „Dewiator”, Marek ŚWITAŁA, BADANIE PODCIĄGANIA KAPILARNEGO BETONU O ZRÓŻNICOWANYM UZIARNIENIU KRUSZYWA
  I ZAWARTOŚCI CEMENTU, opiekun naukowy dr hab. inż. Zbigniew Perkowski.
  Politechnika Opolska
 • Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji „Aksjator”, Anna ZYGMUNT, Wioletta
  WANAT, ANALIZA SPIRALNEJ, PODWIESZONEJ NA PYLONIE KŁADKI DLA
  PIESZYCH, opiekun naukowy dr inż. Henryk Ciurej.
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Blok Chemiczny
 • Studenckie Koło Naukowe „Faza”, Kamil KWIATKOWSKI, Bartosz GAWLIK, SYNTEZA ROZTWORÓW STAŁYCH NA BAZIE BŁĘKITU PRUSKIEGO DOMIESZKOWANEGO JONAMI METALI DWU-, TRÓJ-, CZTERO- I PIĘCIOWARTOŚCIOWYMI, opiekun
  naukowy dr inż. Mateusz Piz.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe „Organik”, Bartosz GAWLIK, SYNTEZA BENZYLOWYCH
  2-METOKSYPIRYDYN JAKO PREKURSORÓW POCHODNYCH PIPERYDYNY
  O POTENCJALNEJ AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ, opiekun naukowy
  dr inż. Łukasz Struk.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Blok Ekonomiczny
 • Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów, Anna KOT, Wojciech LISTOŚ, REWOLUCYJNE WPROWADZENIE INNOWACJI PRZEZ ŚWIATOWĄ MARKĘ Z BRANŻY NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH NA PRZESTRZENI LAT, opiekun naukowy dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS.
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Studenckie Koło Naukowe „Lean Manufacturing”, Bartłomiej BURY, Paweł WIŚNIEWSKI, LEAN MANAGEMENT – ZORGANIZOWANE ORGANIZOWANIE, opiekun naukowy dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji, Katarzyna IWANOWSKA, ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA MOCY I OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ MIKROINSTALACJI PV W SYSTEMIE PROSUMENCKIM, opiekun naukowy dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania „4Future”, Magda WITECKA, Patryk KRYKWIŃSKI, WPŁYW PANDEMII NA POLSKĄ GOSPODARKĘ, opiekun naukowy dr Wojciech Zatoń.
  Uniwersytet Łódzki

 

Blok Roślinno-Przyrodniczy
 • Studenckie Koło Naukowe Ogrodników, Aleksandra KOZACZKO, BADANIE AKUMULACJI ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH PRZEZ WYBRANE GATUNKI KRZEWÓW, BYLIN I PNĄCZY W WARUNKACH MIEJSKICH, opiekun naukowy
  dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski, prof. UPWr.
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Studenckie Koło Naukowe „Teleinformatyk”, Adam GOLIS, Paweł ŚWIDEREK, BADANIA WYBRANYCH ŚWIATŁOWODOWYCH CZUJNIKÓW MIKROSTRUKTURALNYCH DLA WYBRANYCH ZASTOSOWAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII, opiekun naukowy dr inż. Grzegorz Żegliński.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Techniczny
 • Studenckie Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej „GeoSiN”, Aleksandra GLEBA, LOKALIZACJA NIESZCZELNOŚCI RURY ZA POMOCĄ POMIARU GEORADAROWEGO, opiekun naukowy dr inż. Grzegorz Grunwald.
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Studenckie Koło Naukowe „Aerospace”, Michał PILIŃSKI, KONCEPT PRZECIWSOBNEGO MIKROAKTUATORA SMA DO ZASTOSOWAŃ W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, opiekuna naukowy dr hab. Jan Kowalski, prof. ZUT.
  Politechnika Wrocławska
 • Studenckie Koło Naukowe Oddziału Studenckiego IEEE, Adam Kamiński, Kamil Cierzniewski, PROTOTYP SILNIKA LINIOWEGO – JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ KOLEI MAGNETYCZNEJ, opiekun naukowy mgr inż. Paweł Prajzendanc.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców, Dagmara JANKOWSKA, Justyna JAWORSKA, WPŁYW ODLEGŁOŚCI MIĘDZYŚCIEGOWEJ NA MIKROSTRUKTURĘ I TWARDOŚĆ NAPOIN WYTWORZONYCH W PROCESIE NAPAWANIA LASEROWEGO, opiekun naukowy dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ.
  Politechnika Śląska
 • Studenckie Koło Naukowe „Smart Autonomous Robots and Intelligent Systems”, Dobrosław CIEŚLEWICZ, Grzegorz MAŚLAK, WIELOZADANIOWA PLATFORMA DO OPRACOWYWANIA I TESTOWANIA ALGORYTMÓW WIZJI MASZYNOWEJ DLA DRONA, opiekun naukowy dr inż. Rafał Osypiuk.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Zwierzęcy

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Kamila DUBROWSKA, ANALIZA JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ SUCHYCH KARM DLA PSÓW, opiekun naukowy, dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUT. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

III Miejsce postery

Blok Zwierzęcy

Studenckie Koło Naukowe Zootechników i Biologów, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich, Joanna KOWALSKA, ZASTOSOWANIE MĄCZKI Z DREWNOJADA (ZOPHOBAS MORIO) W ODCHOWIE GUPIKA PAWIE OCZKO (POECILIA RETICULATA), opiekunowie naukowi prof. dr hab. Damian Józefiak, dr inż. Bartosz Kierończyk. dr inż. Mateusz Rawski.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

III Miejsce referaty

Blok Architektury i Budownictwa (ex aequo)
 • Studenckie Koło Naukowe „Mosteel”, Aleksandra KRZĘĆKO, PROJEKT KŁADKI DLA PIESZYCH NA DWORCU KOLEJOWYM W SZCZECINIE, opiekun naukowy; dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Studenckie Koło Naukowe Rysunku „Disegno”, Krzysztof AFELTOWICZ, Filip BIELECKI, STRUKTURY URBANISTYCZNE A ODCZUWANIE PRZESTRZENI PUBLICZEJ MIASTA NA PODSTAWIE BADAŃ MORFOLOGII RZYMU, opiekun naukowy; dr inż. arch. Halina Rutyna.
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Chemiczny

Studenckie Koło Naukowe „Fotochemii Stosowanej”, Magdalena JANKOWSKA, Dominika KROK, OTRZYMYWANIE FOTOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTÓW
POLIMEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROCESÓW INICJOWANYCH ŚWIATŁEM, opiekun naukowy dr hab. Inż. Joanna Ortyl, prof. PK.
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 

Blok Ekonomiczny

Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności „Spectrum”, Alicja KALEMBA, Marta KANTOR, PROFIL POLSKIEGO FREEGANA, opiekun naukowy
dr hab. inż. Inga Klimczak.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Blok roślinno-przyrodniczy

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Anita BRAUN, Magdalena GOC, ANALIZA JADŁOSPISÓW DEKADOWYCH Z WYBRANYCH PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH opiekunowie naukowi dr inż. Anna Bogacka oraz dr inż. Angelika Heberlej.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Techniczny

Studenckie Koło Naukowe „In Space”, Konrad ZAPRUCKI, Marcel DOMAGAŁA, SYSTEM ELEKTRONIKI KRYTYCZNEJ ORAZ DIAGNOSTYCZNEJ W STUDENCKIEJ RAKIECIE EKSPERYMENTALNEJ, opiekun naukowy mgr inż. Marek Sawicki.
Politechnika Wrocławska

 

Blok zwierzęcy

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „KNBiotech”, Krzysztof KOŹNIEWSKI, ROLA MICRORNA W REGULACJI EKSPRESJI RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH W TKANKACH TŁUSZCZOWYCH OSÓB OTYŁYCH I O PRAWIDŁOWEJ MASIE CIAŁA, opiekun naukowy dr inż. Agata Fabiszewska.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

II Miejsce postery

Blok Architektura i Budownictwo

Studenckie Koło Naukowe „City Design”, Łukasz ZIENOWICZ, BADANIE WPŁYWU ZAPROPONOWANYCH ZMIAN NA TKANKĘ URBANISTYCZNĄ SZCZECINA PO POŁĄCZENIU UL. WIELKOPOLSKIEJ I GONTYNY, Opiekun naukowy
dr inż. arch. Katarzyna Krasowska.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Chemiczny

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności, Patrycja KULIŚ, ZASTOSOWANIE EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH DO SYNTEZY NANOCZĄSTEK SREBRA (SNP), opiekun naukowy dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Blok roślinno-przyrodniczy

Studenckie Koło Naukowe „Nautica”, Patryk RZEPIŃSKI, Marcel GŁUCHOWSKI, POZOSTAŁOŚCI POWOJENNE PROBLEMEM NAS WSZYSTKICH, opiekun naukowy; dr inż. Włodzimierz Kończewicz.
Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Blok Zwierzęcy

Studenckie Koło Naukowe Higieny Środowiska, Agnieszka GRZELEWSKA, Agnieszka SZYMKÓW, WPŁYW SUPLEMENTACJI SELENOWEJ BYDŁA NA BIODOSTĘPNOŚĆ Se W MLEKU, opiekun naukowy dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, prof. ZUT.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

II Miejsce referaty

Blok Architektury i Budownictwa

Studenckie Koło Naukowe „Concretni”, Ewa PRZYTUŁA, WPŁYW RODZAJU I KLASY CEMENTU NA ROZWÓJ WCZESNYCH ODKSZTAŁCEŃ AUTOGENICZNYCH ZACZYNÓW CEMENTOWYCH, opiekun naukowy dr inż. Adam Zieliński.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Chemiczny

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Biomedyków, Norbert URBANIAK, POTENCJAŁ OSTEOGENNY KOŃSKICH KOMÓREK ENDOMETRIUM, opiekun naukowy dr Agnieszka Śmieszek.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Blok Ekonomiczny

Studenckie Koło Naukowe „Finanse i Podatki”, Magdalena KUFEL, PRAWO BENFORDA JAKO PRZYDATNE NARZĘDZIE W WALCE Z RACHUNKOWOŚCIĄ KREATYWNĄ, opiekun naukowy dr Katarzyna Maj-Waśniowska.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Blok Roślinno-Przyrodniczy

Studenckie Koło Naukowe Entomologów i Terrarystów, Gabriela MALINOWSKA, GRADACJA ĆMY BUKSZPANOWEJ CYDALIMA PERSPECTALIS WALKER
W ZIELENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE, opiekun naukowy dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Techniczny

Studenckie Koło Naukowe „BiomedUZ”, Kamila PASIK, ANALIZA PRZYCZYN BRAKU DROŻNOŚCI I PĘKNIĘĆ CEWNIKÓW UROLOGICZNYCH TYPU DJ
Z UWZGLĘDNIENIEM MATERIAŁU WYKONANIA, opiekun naukowy; dr inż. Katarzyna Arkusz.
Uniwersytet Zielonogórski

 

Blok Zwierzęcy

Studenckie Koło Naukowe Proteomiki „Proteios”/Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt, Mateusz BERNACIAK, WPŁYW WYBRANYCH URAZÓW STAWU KOLANOWEGO NA SKŁAD PROFILU BIAŁKOWEGO PŁYNU STAWOWEGO U PSÓW, opiekun naukowy dr hab. inż. Adam Lepczyński, prof. ZUT/opiekun naukowy; dr hab. inż. Katarzyna Michałek, prof. ZUT.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

I Miejsce postery

Blok Architektury i Budownictwa

Studenckie Koło Naukowe „City Design”, Olga ROGOWSKA, Katarzyna TATOŃ, ROZWÓJ NOWYCH STANDARDÓW W ARCHITEKTURZE PROEKOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU POSEJDON W SZCZECINIE, opiekun naukowy dr inż. arch. Katarzyna Krasowska.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Chemiczny

Studenckie Koło Naukowe Gene In Use, Klaudia CAŁUS-MAKOWSKA, ANALIZA POPULACJI MIKRORGANIZMÓW WYWOŁUJĄCYCH ZAPALENIE WYMIENIA
U KRÓW PRZY WYKORZYSTANIU METOD FENO- I GENOTYPOWYCH, opiekun naukowy dr hab. Anna Grobelak.
Politechnika Częstochowska

 

Blok Roślinno-przyrodniczy

Studenckie Koło Naukowe „medical.ml”, Piotr MAZUREK, Jan BYRTEK, ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W WYKRYWANIU DRZEW
ZAATAKOWANYCH PRZEZ KORNIKA NA ZDJĘCIACH WYKONANYCH DRONEM, opiekun naukowy dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar.
Politechnika Wrocławska

 

Blok Techniczny

Studenckie Koło Naukowe „medical.ml”, Piotr MAZUREK, Bartosz RUDNIKOWICZ, ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W WYKRYWANIU NIELEGALNYCH PRÓB INGERENCJI W RUROCIĄG NA ZDJĘCIACH WYKONANYCH DRONEM, opiekun naukowy dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar.
Politechnika Wrocławska

 

Blok Zwierzęcy

Studenckie Koło Naukowe Zootechników i Biologów, Roksana WACHOWIAK, INNOWACYJNA METODA UTYLIZACJI FILTRÓW PAPIEROSOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM LARW Z RODZINY TENEBRIONIDAE, opiekunowie naukowi prof. dr hab. Damian Józefiak, dr inż. Bartosz Kierończyk. dr inż. Mateusz Rawski.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

I Miejsce referaty

Blok Architektury i Budownictwa

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji „Aksjator”, Dominika OŚWIĘCIMSKA, Zuzanna PADULA, KONSTRUKCJA DWUMODUŁOWEJ SCENY OBROTOWEJ O RUCHU WSPÓŁBIEŻNYM I PRZECIWBIEŻNYM, opiekun naukowy dr Henryk Ciurej.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Blok Chemiczny

Studenckie Koło Naukowe Enzymologów, Katarzyna PRZYGRODZKA, ENZYMATYCZNIE DEGRADOWANE OLIGO- I POLISACHARYDY JAKO ŹRÓDŁA
WĘGLA W PROCESIE SYNTEZY CELULOZY BAKTERYJNEJ PRZEZ BAKTERIE KOMAGATAEIBACTER XYLINUS, opiekun naukowy dr inż. Radosław Drozd.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Ekonomiczny

Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych/Studenckie Koło Naukowe Transportu i Marketingu, Mateusz DADEJ, Julia KARPIŃSKA, PROBLEM STATYCZNEJ RELOKACJI ZASOBÓW W SYSTEMIE ROWERU WSPÓŁDZIELONEGO NA PRZYKŁADZIE TORUNIA – PODEJŚCIE HEURYSTYCZNE, opiekunowie naukowie
dr hab. Marcin Wołek, prof. UG oraz dr Łukasz Dopierała.
Uniwersytet Gdański

 

Blok Roślinno-Przyrodniczy

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Katarzyna ŁOŻYŃSKA, NASILENIE OBJAWÓW DEPRESJI WŚRÓD KOBIET STOSUJĄCYCH DIETĘ WEGETARIAŃSKĄ, opiekun naukowy dr hab. Joanna Kałuża, prof. SGGW.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Blok Techniczny

Studenckie Koło Naukowe Oddziału Studenckiego IEEE, Rafał PSTROKOŃSKI, MASZYNA OSIOWO-PROMIENIOWA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI – PRACE BADAWCZE, opiekun naukowy mgr inż. Paweł Prajzendanc.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Blok Zwierzęcy

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „KNBiotech”, Marta ŚLEDŹ, OCENA FENOTYPU LIMFOCYTÓW T REGULATOROWYCH U CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ, opiekun naukowy koła dr inż. Agata Fabiszewska, opiekun
naukowy pracy dr Angelika Muchowicz.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny