Informacja dla doktorantów z niepełnosprawnościami

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się na naszej Uczelni JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powołał Pełnomocnika ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

Kontakt: dr inż. Dominika Plust, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. Papieża Pawła VI 3, pok. 207,  tel. 91 4496563, tel. kom. 667015225, e-mail: pon@zut.edu.pl

Do zadań głównych Pełnomocnika należy:

 1. zwiększanie dostępności studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi;
 2. pomoc doraźna studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi w zapewnianiu w miarę możliwości odpowiednich warunków uczestniczenia w zajęciach, przede wszystkim ich zaliczania, przystępowania do egzaminów;

 

Tworzymy Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością ZUT w Szczecinie, które zostało powołane w dniu 24.02.2020 r. i podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. kształcenia. Powstanie Biura jest efektem realizacji przez Uczelnię projektu pod nazwą "Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów", który ma na celu zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zmiany organizacyjne i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, administracyjnej oraz akademickiej ZUT w zakresie racjonalnego dostosowania do potrzeb ON z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Jesteśmy w trakcie tworzenia zasad wsparcia, katalogu pomocy. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, masz jakieś pomysły, sugestie związane z funkcjonowaniem Biura to prosimy o kontakt na adres bon@zut.edu.pl.

Zapraszamy także na stronę www.bon.zut.edu.pl.

 

Studenci i doktoranci naszej Uczelni  będący osobami niepełnosprawnymi mogą liczyć na pomoc doradcy zawodowego, w ramach indywidualnych spotkań.

Kontakt: Biuro Karier Al. Piastów 48,70-311 Szczecin, pok. 410.

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy studenci i doktoranci z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego,

Kwestionariusz rejestracyjny (format:  doc, rozmiar:  50 kB) i wysłania na adres: biurokarier@zut.edu.pl


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek  studenta (format:  doc, rozmiar:  36 kB).   Ubiegając się o to stypendium  student dołącza do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w świetle prawa traktowane na równi z tym orzeczeniem. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłaca się za okres na który przypada orzeczenie. W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie wysokość tego stypendium wynosi 400 zł.


Akty prawne

 1. Regulamin Studiów  ZUT (format:  pdf, rozmiar:  9,84 MB)
 2. Zarządzenie Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie przeznaczenia środków finansowych
  uzyskanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 
   (format:  pdf, rozmiar:  321 kB)
 3. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT (format:  pdf, rozmiar:  338 kB)
 4. Wysokość świadczeń stypendialnych dla studentów ZUT (format:  pdf, rozmiar:  846 kB)

Erasmus+  dofinansowanie niepełnosprawnych stypendystów

Link do strony Erasmus+ z informacją dla studentów niepełnosprawnych-  erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/


Linki

Zainteresowanych,  potrzebujących i poszukujących informacji z zakresu problematyki  niepełnosprawności  zapraszam do zapoznania się z umieszczonymi poniżej linkami: portali, serwisów, biur i  instytucji.  Zawierają  one informacje, dane, wskazówki  dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych  w naszym kraju, i nie tylko. 

 • www.szansadlaniewidomych.org/ - fundacja Szansa dla Niewidomych doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy
 • www.niepelnosprawni.pl - portal dla osób z niepełnosprawnością
 • www.pomocspoleczna.ngo.pl - serwis skierowany do pracowników organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na polu pomocy społecznej, zajmują się poradnictwem, pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także do osób indywidualnych, które mogą tu znaleźć informacje o swoich podstawowych uprawnieniach w publikacjach z serii "Poznaj Swoje Prawa".
 • www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie
 • www.mpips.gov.pl - pomoc społeczna Państwa w trudnych sytuacjach życiowych
 • www.nfz.gov.pl - strona Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie mieszczą się informacje dotyczące spraw związanych ze zdrowiem, chorobą i leczeniem, również uzdrowiskowym. Zawiera także, obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia i aktualne komunikaty
 • www.bip.gov.pl - Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna
 • www.popon.pl - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych reprezentuje interesy zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspiera działania na rzecz realizacji zasady równości szans osób niepełnosprawnych
 • www.ipon.pl - korzystanie z tego portalu wymaga zalogowania, można uzyskać poradę prawną,  zawiera aktualne informacje, które są bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych. Portal  w opinii osób niepełnosprawnych jest on godny polecenia promuje czat jako formę rozmowy i  daje możliwość wypowiadania swoich poglądów na forum internetowym. Promuje życie towarzyskie i kulturalne,  różnego rodzaju imprezy, targi, sport
 • www.europa.eu - jest oficjalną stroną internetową Unii Europejskiej. W ocenie zespołu obsługującego strony internetowe EUROPA są one dobrym punktem  wyjścia dla poszukujących informacji i usług udostępnianych przez UE. To łatwy sposób na znalezienie informacji możliwościach nauki i ofertach pracy w 31 krajach Europy. CV zainteresowanych kandydatów, wiadomości o warunkach życia i pracy za granicą oraz inne informacje udostępnione są przez sieć EURES
 • www.far.org.pl - Inicjatywa stworzenia fundacji  zrodziła się podczas zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce obozu wprowadzającego, który odbył się w sierpniu 1998 roku. Prowadziło go 12 instruktorów szwedzkich oraz 18 instruktorów polskich. Uczestniczyło w nim 30 Polaków, dobranych tak, by w przyszłości sami mogli zostać instruktorami. Osoby obecne na tym obozie były inicjatorami utworzenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce i powstania  w tym samym roku Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, która prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.
 • www.ofon.net - Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych  zawiera informacje o stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach, które są pomocne dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do wszelakiego rodzaju informacji wymaga od zainteresowanego zarejestrowania. 
 • bip.um.szczecin.pl - Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin - przydatne informacje