Akademiki

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE UCZESTNIKOM STUDIÓW DOKTORANCKICH ORAZ DOKTORANTOM SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 1. Prorektor ds. Kształcenia w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego występuje do Prorektora ds. Studenckich w formie pisemnej z wnioskiem o przydzielenie określonej puli miejsc w domach studenckich na dany rok akademicki dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Szkoły doktorskiej.
 2. Informację o liczbie przyznanych miejsc w domach studenckich Prorektor ds. Kształcenia otrzymuje w formie pisemnej najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 3. Za przyjmowanie wniosków od uczestników studiów doktoranckich  i doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz za sprawy rozdziału miejsc odpowiada Dział Kształcenia.
 4. Uczestnik studiów doktoranckich i doktorant Szkoły Doktorskiej ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim zobowiązany jest do złożenia wniosku w terminie do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
 5. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Dla Doktoranta” oraz w formie papierowej w Dziale Kształcenia.
 6. Miejsce w domu studenckim dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Szkoły Doktorskiej przyznawane jest na 12 miesięcy, tj. od października do 30 września kolejnego roku.
 7. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz na indywidualny wniosek uczestnika studiów doktoranckich albo doktoranta Szkoły Doktorskiej, zakwaterowanie w domu studenckim może nastąpić w trakcie roku akademickiego. Decyzję podejmuje kierownik domu studenckiego określając maksymalny termin zakwaterowania, z tym że uczestnika studiów doktoranckich, doktoranta Szkoły Doktorskiej obowiązują:

  1. do 30 czerwca br.  stawki określone w komunikacie o wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich ZUT
  2. od 01 lipca do 30 września  br. stawki określone w komunikacie dotyczącym dobowych opłat za miejsce w domu studenckim.

 8. Uczestnik studiów doktoranckich, doktorant Szkoły Doktorskiej skreślony z listy doktorantów traci prawo do zamieszkania w domu studenckim z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie. Od następnego miesiąca zastosowanie mają przepisy komunikatu rektora ZUT o opłatach za dobowe korzystanie z domów studenckich.  W przypadku wznowienia studiów uczestnik studiów doktoranckich, może ponownie ubiegać się o miejsce w domu studenckim.
 9. Dział Kształcenia przekazuje kierownikowi osiedla studenckiego zatwierdzoną przez Prorektora ds. Kształcenia ostateczną listę osób, którym zostało przydzielone miejsce w domu studenckim w danym roku akademickim, w terminie do 20 września – w przypadku zakwaterowania od semestru zimowego,
 10. Informację o przyznaniu miejsca w domu studenckim Dział Kształcenia przekazuje  w formie pisemnej bezpośrednio do osób zainteresowanych.
 11. Zakwaterowanie w domu studenckim powinno nastąpić w terminie do 7 października – w przypadku zakwaterowania od semestru zimowego,
 12. W stosunku do uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Szkoły Doktorskiej zamieszkujących w domach studenckich mają zastosowania przepisy Regulaminu domów studenckich ZUT.

Wniosek  (format:  doc, rozmiar:  39 kB)