Akademiki

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE STUDENTOM CUDZOZIEMCOM I UCZESTNIKOM STUDIÓW DOKTORANCKICH

 1. Prorektor ds. Kształcenia w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego występuje do Uczelnianej Komisji Mieszkaniowej w formie pisemnej z wnioskiem o przydzielenie określonej puli miejsc w domach studenckich na dany rok akademicki dla studentów cudzoziemców i uczestników studiów doktoranckich.
 2. Informację o liczbie przyznanych miejsc w domach studenckich Prorektor ds. Kształcenia otrzymuje w formie pisemnej najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 3. Za przyjmowanie wniosków od studentów cudzoziemców i uczestników studiów doktoranckich oraz sprawy rozdziału miejsc odpowiada Dział Kształcenia.
 4. Student cudzoziemiec/uczestnik studiów doktoranckich ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim zobowiązany jest do złożenia wniosku w terminie do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
 5. Cudzoziemiec – kandydat na pierwszy rok studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia/kandydat na pierwszy rok studiów doktoranckich zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zgodnie z terminarzem rekrutacji na studia.
 6. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 4-5 stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Uczelni dla studentów/doktorantów oraz  formie papierowej w Dziale Kształcenia.
 7. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest cudzoziemcom na dany rok akademicki, tj. od października do 30 czerwca kolejnego roku.
 8. Miejsce w domu studenckim dla uczestników studiów doktoranckich (w tym doktorantów cudzoziemców) przyznawane jest na 12 miesięcy, tj. od października do 30 września kolejnego roku.
 9. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz na indywidualny wniosek cudzoziemca/uczestnika studiów doktoranckich, zakwaterowanie w domu studenckim może zostać przedłużone, z tym że cudzoziemca/uczestnika studiów doktoranckich obowiązują stawki za dobowe korzystanie z domów studenckich. Decyzję podejmuje Prorektor ds. Kształcenia w porozumieniu z kierownikiem osiedla studenckiego określając maksymalny termin zakwaterowania.
 10. W okresie wakacyjnym cudzoziemca obowiązują stawki za dobowe korzystanie z domów studenckich.
 11. Miejsca w domach studenckich przyznawane są cudzoziemcom studiów pierwszego i drugiego stopnia roku dyplomowego:

  1. do 31 marca (studia kończące się w semestrze zimowym)
  2. do 30 czerwca (studia kończące się w semestrze letnim).

 12. Cudzoziemiec/uczestnik studiów doktoranckich skreślony z listy studentów/doktorantów traci prawo do zamieszkania w domu studenckim z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy komunikatu rektora ZUT o opłatach za dobowe korzystanie z domów studenckich. W przypadku wznowienia studiów cudzoziemiec/uczestnik studiów doktoranckich może ponownie ubiegać się o miejsce w domu studenckim.
 13. Dział Kształcenia przekazuje kierownikowi osiedla studenckiego zatwierdzoną przez Prorektora ds. Kształcenia ostateczną listę osób, którym zostało przydzielone miejsce w domu studenckim w danym roku akademickim, w terminie do:

  1. 20 września – w przypadku zakwaterowania od semestru zimowego,
  2. 20 lutego – w przypadku zakwaterowania od semestru letniego.

 14. Informację o przyznaniu miejsca w domu studenckim Dział Kształcenia przekazuje w formie pisemnej bezpośrednio do osób zainteresowanych.
 15. Zakwaterowanie w domu studenckim powinno nastąpić w terminie do:

  1. 7 października – w przypadku zakwaterowania od semestru zimowego, 
  2. 7 marca - w przypadku zakwaterowania od semestru letniego.

 16. Cudzoziemcy – stypendyści Rządu Polskiego, którym zostało przydzielone miejsce w domu studenckim powinni zakwaterować się w terminie do:

  1. 31 października - w przypadku zakwaterowania od semestru zimowego,
  2. 31 marca – w przypadku zakwaterowania od semestru letniego.

 17. Wysokość miesięcznych opłat oraz zasady odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich określają wewnętrzne akty prawne.
 18. W stosunku do cudzoziemców/uczestników studiów doktoranckich zamieszkujących w domach studenckich mają zastosowania przepisy Regulaminu domów studenckich ZUT.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla cudzoziemca/uczestnika studiów doktoranckich