Studia Doktoranckie

Zakres działań jednostki 

 

mgr inż. Kinga Wolny
e-mail: kwolny@zut.edu.pl

tel.: 91 449-44-39

 1. Stypendia doktoranckie
 2. Informacja w spr. przedłużenia odbywania studiów doktoranckich
 3. Informacja w spr. ubiegania się o miejsce w domu studenckim
 4. Informacja w spr. ubezpieczenia zdrowotnego

Informacja dla Doktorantów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2019/2020

 1. Zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a  ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.
 2. Jednocześnie, informujemy, że na podstawie art. 12 pkt 1 ww. ustawy, przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.
 3. W przypadku świadczeń, o których mowa w art. 281 oraz w art. 286 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (stypendium socjalne, dla niepełnosprawnych, zapomogi oraz zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej), regulaminy przyznawania powyższych stypendiów zachowują moc do dnia 31 grudnia 2023 r.
 4. Zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)  (format:  pdf, rozmiar:  1,36 MB)studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
 5. Zgodnie art. 177 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyda komunikat o przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych w  (format:  pdf, rozmiar:  218 kB)Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) (format:  pdf, rozmiar:  218 kB).
 6. Zgodnie z art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w przewodach doktorskich wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) (format:  pdf, rozmiar:  1,38 MB), do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień doktora nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

  1. stopień nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ww. ustawy;
  2. w uczelni stopień nadaje:

   1. do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki naukowej,
   2. od dnia 1 października 2019 r. – senat lub inny organ uczelni określony w statucie uczelni

 7. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), przewody doktorskie, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że, jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (mając na uwadze art. 177 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) .
 8. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w okresie od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
 9. Zgodnie z art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.
 10. Ponadto, art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) stanowi, iż postępowania o których mowa w ust. 1 i 2 tego artykułu oraz przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się lub zamyka się.
 11. Zgodnie z art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 lit.a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy, zalicza się także:

  1. artykuły naukowe opublikowane:

   1. w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
   2. przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

  2. monografie naukowe wydane przez:

   1. wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
   2. jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 12. Zgodnie 179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.
 13. Zgodnie 179 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.
 14. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, „w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 179 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się".
 15. W związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.
 16. Procedury „krok po kroku” w przewodach doktorskich oraz postępowaniach o nadanie stopnia doktora (format:  pptx, rozmiar:  53 kB)

 ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 124)
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz.124)

 

 

 


Legitymacje ubezpieczeniowe

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zgodnie z informacją Rzecznika Prasowego ZUS zamieszczoną na stronie internetowej www.zus.pl zaprzestaje się wydawania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. 

Wydane dotąd druki mogą być w dalszym ciągu poświadczane przez uczelnię do czasu wyczerpania miejsc na wpisy.

Dowodem potwierdzającym prawo do korzystania z opieki zdrowotnej 
dla doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia jest druk ZUS ZZA (druk zgłoszenia do ubezpieczenia przez uczelnię) oraz legitymacja doktoranta. 

Druk ZUS ZZA jest wydawany w Dziale Wynagrodzeń, Rektorat p. nr 219.