Aktualności

Nowe usługi dla Doktorantów w ramach ZUT 2.0 29.06.2023 13:51

W ramach projektu ZUT 2.0 Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet chcielibyśmy zaoferować Państwu, poza szkoleniami, kilka dodatkowych usług tj. mentoring oraz konsultacje z planowania kariery (nie tylko akademickiej).

Aby skorzystać z ww. usług, należy wypełnić krótkie ankiety (zajmuje to nie więcej niż 10 min):

Planowanie kariery

Mentoring

Następnie mentor oraz specjalista ds. planowania kariery będzie się z Państwem kontaktował, w celu omówienia wyników i dalszego postępowania.

Czym jest mentoring:

Celem mentoringu jest umożliwienie doktorantom skorzystania z wiedzy w zakresie tworzenia siatki kontaktów, dobrych praktyk badawczych czy też rozwiązania problemów dot. rozwoju zawodowego. Mentor to nie promotor.

Komisja Europejska kładzie silny nacisk na to, aby każdy młody naukowiec był postrzegany jako profesjonalista, dlatego powinien mieć dostęp do mentora rozwoju swojej kariery. Naszym celem jest stworzenie otwartej przestrzeni do dyskusji na poziomie mistrz-profesor, uczeń-doktorant. Ma ona polegać na wymianie myśli dotyczących dyscypliny naukowej, dobrych praktyk związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań, szerszego spojrzenia na kariery naukowe młodych badaczy bazujące na doświadczeniu mentora. Mentor ma służyć radą w kluczowych momentach rozwoju karier, opowiadać o swoich doświadczeniach, udostępniać swoją sieć kontaktów i pokazywać, jak należy taką sieć budować. Powinien też pełnić znaczącą rolę w tworzeniu strategii budowania wizerunku naukowego jak również strategii publikowania i sięgania po fundusze zewnętrzne. Kontakt z mentorem ma rozwijać m.in. umiejętności: wyboru nowej tematyki badawczej, zarządzania projektem naukowym, zarządzania zespołem, stosowania etyki w badaniach naukowych.

Mogą to być luźne, indywidualne spotkania, podczas, których będą poruszane bieżące tematy nurtujące doktorantów.

Czym jest planowanie kariery:

Brak planowania kariery przez młodych naukowców jest w Polsce normą, co wpływa na jej zupełną przypadkowość. Wielu doktorantów zaczyna studia, nie kończy lub po zakończeniu nie kontynuuje kariery naukowej. Zdecydowana większość młodych naukowców nie ma wiedzy na temat modeli kariery naukowej w Polsce, w Europie i na świecie. Działaniami doktorantów kieruje głównie przypadek, podczas gdy dążą oni do kolejnych awansów naukowych. Jednakże otrzymanie stopnia doktora czy doktora hab. nie jest tożsame z rozwojem kariery naukowej. Poprzez termin "kariera naukowa" należy rozumieć osiągane efekty badawcze, otrzymane granty czy publikacje, które prowadzą do awansu w stopniach naukowych. Ta unikatowa usługa z zakresu indywidualnego strategicznego planowania kariery naukowej polega na poznaniu potrzeb doktorantów, ustaleniu przez nich celu głównego, celów krótkookresowych oraz sformułowaniu działań/zadań, które powinni podjąć, aby je zrealizować. Ponadto podczas konsultacji doktorant rozpoznaje swoje mocne i słabe strony, jak również szanse i zagrożenia w osiągnięciu zamierzonego celu. Doktorant poprzez konsultacje uświadamia sobie, że planowanie kariery nie jest jednorazową czynnością, lecz ciągłym procesem. Poprzez wprowadzanie zmian, redefinicję celów krótkoterminowych i działań, ma szansę na szybsze osiąganie założonego celu głównego. Efektem konsultacji będzie również wskazanie zewnętrznych możliwości rozwoju i umiędzynarodowienia kariery naukowej poprzez wskazanie zewnętrznych źródeł finansowania badań oraz zagranicznych ofert stypendialnych i kursów, które przyczynią się do zwiększenia kompetencji okołonaukowych doktoranta.