Wymagane dokumenty

Kandydat na studia doktoranckie zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz przyjęcia na studia doktoranckie,
 • odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,
 • suplement do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,
 • dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu” (w przypadku osób, które występowały o jego przyznanie),
 • zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia. Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku gdy oceny są zamieszczone w indeksie,
 • informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,
 • propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich),
 • oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości realizowania badań naukowych, przygotowaniu rozprawy doktorskiej i odbywaniu praktyk zawodowych w instytucie/katedrze/zakładzie oraz oświadczenie opiekuna naukowego o wyrażeniu zgody na objęcie obowiązków opiekuna naukowego,
 • życiorys
 • 3 fotografie,
 • podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat ubiega się o miejsce w domu studenckim)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia.
 • potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. 2009, poz. 1695) (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone w języku obcym).