Archiwum aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu LIFE 13.05.2022 12:53

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE” Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027 (Inkubator wniosków LIFE).

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE” Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027 (Inkubator wniosków LIFE).

Tematyka naboru pokrywa się z tematyką projektów określonych w programie LIFE na lata 2021-2027 w:
- Podprogramie: Przyroda i różnorodność biologiczna
- Podprogramie: Gospodarka o obiegu zamkniętymi i jakość życia
- Podprogramie: Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej
- Podprogramie: Przejście na czystą energię

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Beneficjenci:

 1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
  osoby prawne,
 2. jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
 3. państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi,
 4. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem koordynującym przedsięwzięcia LIFE.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski w naborze ciągłym należy składać w terminie od 16.03.2022 r. do 29.07.2022r.

a)     Etap 1 – od 16.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

b)     Etap 2 – od 30.04.2022 r. do 15.06.2022 r.

c)      Etap 3 – od 16.06.2022 r. do 29.07.2022 r.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

 • Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”
  1. dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich;
  2. minimalna kwota dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE: 50 tys. zł, z wyłączeniem przypadków obniżenia kwoty dofinansowania w wyniku zastosowania przepisów o pomocy publicznej lub pomniejszenia o kwotę dotychczas wypłaconych środków w ramach poprzednich umów Inkubatora wniosków LIFE dla danego projektu, oraz projektów ubiegających się o wsparcie KE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych lub przedsięwzięć, stanowiących inne działania, w tym działania koordynacyjne i wspierające w zakresie dotyczącym Podprogramu Przejście na Czystą Energię;
  3. wypłata dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE następuje w formie ryczałtu w wysokości do 80 000 zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, dotyczących działań prowadzonych lub przynoszących efekty na terenie Polski przez podmioty zarejestrowane w Polsce:

-     dla wniosków objętych procedurą dwuetapową (fiszka projektowa + pełen wniosek) w pięciu następujących transzach:

20%    kwoty dotacji po zawarciu umowy z Wnioskodawcą,

10%    kwoty dotacji po uzyskaniu > 50% punktów w wyniku oceny fiszki projektowej LIFE przez KE,

30%    kwoty dotacji po zaproszeniu KE do przedłożenia pełnego wniosku LIFE,

30%    kwoty dotacji po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania przez KE,

10%    kwoty dotacji po podpisaniu umowy dofinansowania projektu LIFE z KE;

-     dla wniosków objętych procedurą jednoetapową (bez etapu fiszki projektowej) w czterech następujących transzach:

20%    kwoty dotacji po zawarciu umowy z Wnioskodawcą,

40%    kwoty dotacji po złożeniu pełnego wniosku LIFE,

30%    kwoty dotacji po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania przez KE,

10%    kwoty dotacji po podpisaniu umowy dofinansowania projektu LIFE z KE;

c)   w przypadku projektów, których przygotowanie uzyskało wsparcie w ramach poprzednich naborów Inkubatora wniosków LIFE, dofinansowanie, zostanie pomniejszone o kwotę dotychczas wypłaconych środków w ramach poprzednich umów, a pomniejszenie dofinansowania następuje poprzez odpowiednie anulowanie bądź zmniejszenie pierwszych w kolejności transz wypłat dofinansowania;

d)   w przypadku podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna, dofinansowanie projektów z zakresu ochrony czynnej, które nie przewidują zaangażowania co najmniej jednego innego państwa Unii Europejskiej z zaangażowaniem co najmniej jednego współbeneficjenta z innego Państwa UE oraz projektów wspierających  zarządzanie, w których nie zostanie zapewniony istotny wkład partnerów zagranicznych w realizację projektu, obniżone zostanie do kwoty 50 tys. zł;

e)  warunkiem udzielenia dofinansowania w ramach Inkubatora wniosków LIFE jest brak możliwości pozyskania (w tym odmowa dofinansowania) środków na ten sam cel z innych funduszy/programów;

f)  jeśli dofinansowanie w ramach Inkubatora wniosków LIFE stanowi pomoc publiczną stosuje się do niego przepisy o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; 91 449 4492

Szczegółowe informacje dotyczące naboru