Archiwum aktualności

Pierwszy nabór w ramach Programu INTERREG VIA 2021-2027 31.03.2023 14:22

Nabór: INT01/2023 – wszystkie priorytety

Kwota środków przeznaczona w ramach naboru wynosi maksymalnie 51 339 954 EUR EFRR:

Priorytet 1: Aktywizacja transgranicznych potencjałów innowacyjności
Cel szczegółowy 1.1: Badania i innowacje

Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 13 200 217 EUR EFRR

Priorytet 2: Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody
Cel szczegółowy 2.4: Przystosowanie do zmian klimatu

Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 9 989 686 EUR EFRR

Cel szczegółowy 2.7: Ochrona przyrody i bioróżnorodność
Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 7 500 717 EUR EFRR

Priorytet 3: Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę
Cel szczegółowy 4.2: Edukacja
Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 9 989 686 EUR EFRR

Cel szczegółowy 4.6: Kultura i zrównoważona turystyka
Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 19 941 964 EUR EFRR

Priorytet 4: Wzmocnienie zaufania, wspólne kształtowanie rozwoju transgranicznego
Cel szczegółowy 6.1: Zdolność do współpracy
Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 7 146 467 EUR EFRR

Termin składania wniosków

Od 30.03.2023 do 07.06.2023 (godz.16:00)

Forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie jest składany online przez partnera wiodącego za pośrednictwem Jems. Wniosek o dofinansowanie jest wypełniany w Jems w obu językach Programu, tj. w języku polskim i niemieckim. Obie wersje językowe muszą mieć identyczną treść.

Dostęp do systemu Jems: jems-interreg6a.net albo przez stronę internetową Programu: www.interreg6a.net

Materiały pomocnicze do Jemswww.interreg6a.net/jems/

Wnioski można przygotować wcześniej za pomocą formularza offline!
www.interreg6a.net/antragstellung/

Jems Helpdesk: jems@interreg6a.net

Partnerzy uprawnieni do otrzymania wsparcia:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej,
 • agencje sektorowe,
 • podmioty oferujące infrastrukturę oraz (publiczne) podmioty wykonujące usługi,
 • zrzeszenia interesów wraz z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, związki, fundacje),
 • uczelnie wyższe i placówki prowadzące badania naukowe,
 • instytucje edukacji/kształcenia zawodowego oraz szkoły,
 • instytucje wspierania gospodarki,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT),
 • organizacje międzynarodowe, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG),
 • szpitale i placówki medyczne,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
 • i inne posiadające osobowość prawną.

Poziom dofinansowania projektów: wsparcie z EFRR w wysokości do 80% wydatków kwalifikowanych.

Podręcznik Programu: www.interreg6a.net/pl/podrecznik-programu/

Regularne projekty i projekty o małej skali:

Projekty regularne: całkowity budżet jest większy niż 200 000 EUR.

Projekty o małej skali: całkowity budżet do 200 000 EUR, które nie są realizowane w ramach Funduszy Małych Projektów (FMP).

Szczegółowe informacje

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Karolina Puchalska, kpuchalska@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 40 91.