Archiwum aktualności

Program "Doktorat wdrożeniowy" - nabór 2022 rok 21.04.2022 14:00

Przedmiotem programu Doktorat Wdrożeniowy jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalność i naukowej.

 

Głównym założeniem "Doktoratu wdrożeniowego" jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu. Program jest skonstruowany tak, aby każda ze stron –  jednostka naukowa, przedsiębiorstwo i doktorant – wyniosła z niego wymierne korzyści.

Doktoranci pod okiem dwóch opiekunów – naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy – będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca. Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy.

Program przewiduje finansowanie:

- kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;

- stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata w wysokości 3450,00 zł - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy; 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

Nabór wniosków w ramach programu trwać będzie od dnia 29 kwietnia do dnia 1 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu doktorat wdrożeniowy

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" od V edycji

oraz na stronie internetowej Szkoły doktorskiej

Opiekunem programu w Dziale Projektów Strategicznych jest Martyna Bober: martyna.bober@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 4469.