Zajęcia ze studentami w MS Teams

Dostępne są 2 sposoby ułatwiające tworzenie zespołów MS Teams  do wyboru: automatyczny lub ręczny.

W systemie automatycznym zespoły będą tworzone a składy uaktualniane na podstawie informacji zawartych w systemie dziekanatowym. Domyślnie system automatyczny jest wyłączony. Aby go włączyć należy zalogować się do systemu "ZutKonto", wybrać zakładkę "E-learning i tam zmienić domyślne ustawienie sposobu tworzenia zespołu.

W przypadku wyboru sposobu ręcznego zasady tworzenia zespołu są następujące:

Wybieramy nazwę według schematu Wydział-Kierunek-Przedmiot-Grupa, dodajemy opis i klikamy Dalej.

W kolejnym oknie pojawia się możliwość dodania studentów oraz dodatkowych nauczycieli do zespołu. W tym widoku można wprowadzać osoby pojedynczo, wpisując ich imiona i nazwiska (pojawią się podpowiedzi) lub wybierając odpowiednią grupę. UCI utworzyło grupy osób złożone ze studentów danych kierunków i semestrów. Na przykład studenci z Wydziału Elektrycznego z kierunku Elektrotechnika studiujący na 4 semestrze studiów stacjonarnych 1 stopnia należą do grupy „WE-Elektrotechnika-sI-sem4” a studenci na kierunku Automatyka i robotyka na stopniu 2 studiów stacjonarnych studiujący na semestrze 4 należą do grupy „WE-automatyka i robotyka-sII-sem4”. Uwaga: Stopień studiów wyrażamy rzymskimi cyframi używając wielkiej litery I (jak igła). Grupy te można wykorzystać do dodawania studentów do zajęć typu wykład, które obejmują wszystkich studentów z danego roku. Do tworzenia grup na pozostałych zajęciach wpisujemy nazwę grupy zgodnie z wcześniejszym wzorem i po myślniku dodajemy symbol grupy, który występuje w planie zajęć. Na przykład: na 1 roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka w semestrze 1 odbywają się zajęcia z grupą, która widoczna jest w planie zajęć jako S1-I_A_110. Nazwa grupy ma zatem postać: WI-Informatyka-SI-sem1-S1-I_A_110.

Zdarza się, że grupa na liście rozwijalnej nie pojawia się od razu, czasem trzeba poczekać lub powtórzyć czynność dodawania grupy do zespołu. Po wyszukaniu odpowiedniej osoby lub grupy należy kliknąć przycisk "Dodaj". Po dodaniu wszystkich osób należy kliknąć Przycisk "Zamknij".

 W przypadku większej liczby studentów, można również wykorzystać mechanizm samodzielnego dołączania się do zespołu poprzez kod  - metoda opisana w dalszej części instrukcji. W tym przypadku należy kliknąć przycisk "Pomiń".

 

Stworzony zespół posiada kanał Ogólny, miejsce do przechowywania plików, Notes, Zadania oraz Oceny.

 

Członkowie zespołu otrzymają pocztą elektroniczną informację o dołączeniu ich do zespołu.