Kancelaria Główna

Kancelaria Główna

70-310 Szczecin, al. Piastów 17

tel. 91 449-49-63

e-mail: kancelaria@zut.edu.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – Piątek  8:00 – 15:30

Kancelaria Główna informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 lipca 2020 r. będzie czynna do godziny 13:30 w związku z prowadzeniem niezbędnych prac remontowych na terenie obiektu Rektoratu.

Korespondencję wewnętrzną oraz do ekspedycji na zewnątrz będzie można pozostawić w skrzynce na korespondencję ustawionej przy portierni budynku Rektoratu - wejście od al. Piastów 17 lub na portierni przy ul. Pułaskiego 10 (budynek "Starej Chemii).
Przypominamy o obowiązkowym oznaczeniu odbiorcy korespondencji.


W związku z Zarządzeniem nr 82 Rektora ZUT z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa epidemicznego organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i Zarządzeniem nr 83 Rektora ZUT z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 Kancelaria Główna informuje, że dokumenty przyjmowane są codziennie w godzinach 7.30-15.30,
z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z tym odbiór korespondencji z Kancelarii Głównej jest możliwy maksymalnie 1 raz dziennie (w szczególnych przypadkach 2 razy dziennie) przez wyznaczonego pracownika, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub drogą mailową - dla uniknięcia kolejek i gromadzenia się. Wejście do Kancelarii Głównej możliwe jest tylko w osłonie ust i nosa.Informacja w sprawie przewozu poczty wewnętrznej w okresie czerwiec-wrzesień 2020 r.

Kancelaria Główna informuje, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem SARS-COVID-19 oraz okresem wakacyjnym w okresie od 01.06.2020 do 30.09.2020 przewóz poczty wewnętrznej pomiędzy Kancelarią Główną a jednostkami oddalonymi od Rektoratu odbywać się będzie 2 razy w tygodniu, tzn. w poniedziałki i czwartki.

Informacja w sprawie działalności Kancelarii Głównej i Archiwum Uczelnianego - od 27 kwietnia 2020 do odwołania!
1. Kancelaria Główna informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. wydłuża godziny przyjęć interesantów. Dokumenty przekazywane obiegiem wewnętrznym pośrednio lub bezpośrednio będą przyjmowane w godzinach 8.00-12.00.

2. Przewóz poczty wewnętrznej odbywa się w poniedziałki i czwartki.

3. Zasady przyjmowania zamówień na pieczątki służbowe/pomocnicze nie ulegają zmianie.

4. Udostępnianie dokumentów z Archiwum Uczelnianego będzie następowało po wcześniejszym wysłaniu karty udostępnienia na adres e-mail: archiwum@zut.edu.pl lub kancelaria@zut.edu.pl . Odbiór akt w Kancelarii Głównej po uprzednim uzgodnieniu terminu przez pracownika Archiwum.

Kancelaria Główna informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące nadania przesyłek kurierskich znajdują się w zakładce "Przesyłki kurierskie".Kancelaria Główna przypomina, że przewóz poczty wewnętrznej, realizowany przez kierowcę, w okresie od października do czerwca odbywa się w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek. W okresie od lipca do września przewóz odbywa się we wtorki i piątki.
W przypadku zmiany terminu/odwołania przewozu poczty wewnętrznej Kancelaria Główna informuje o tym fakcie stałe punkty odbioru korespondencji od poszczególnych jednostek.


INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUG POCZTOWYCH

Kancelaria Główna informuje, iż  usługi pocztowe w zakresie wysyłanie przesyłek krajowych i zagranicznych o wadze do 2000 g wykonywać będzie dla Państwa wyłącznie Poczta Polska S.A.

Zasady wysyłania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych o wadze do 2000 g nie uległy zmianie.


Zgodnie z Komunikatem nr 3/2009 Kanclerza ZUT z dnia 15.04.2009 r. w sprawie działalności Kancelarii Głównej z późniejszą aktualizacją (Komunikat nr 8/2009 Kanclerza ZUT z dnia 25.11.2009 r.), Kancelaria Główna pracuje według obowiązujących zasad.

Wysyłanie korespondencji przez Kancelarię Główną:

Kancelaria Główna przyjmuje do ekspedycji wyłącznie listy całkowicie przygotowane do wysłania, tj.: 

 • kompletnie zaadresowane,
 • opieczętowane (pieczątka nagłówkowa jednostki / komórki organizacyjnej)
 • opatrzone symbolem jednostki i znakiem sprawy, np. kancelaria główna (AKG)/ sygnatura pisma,
 • z opisaną formą wysłania listu (np „polecony”, „priorytet polecony”, „priorytet polecony z potwierdzeniem odbioru”.

W przypadku listów poleconych wysyłanych w ilość powyżej 10 szt. każda jednostka / komórka jest zobowiązania do wykonania listy zbiorczej oraz ułożeniu listów wg jej kolejności. Wzór listy umieszczony poniżej - do pobrania. 

Listę tą proszę wysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail:  kancelaria@zut.edu.pl (nie dostarczać listy w formie papierowej!)

Do pobrania:lista zbiorcza listów poleconych

 • Korespondencja wysyłana jest tego samego dnia, jeżeli zostanie złożona w Kancelarii Głównej do godziny 12 30
 • Kancelaria Główna przyjmuje do ekspedycji przesyłki o wadze do 2000 g (krajowe i zagraniczne). Przesyłki o wadze powyżej 2000 g jednostka / komórka organizacyjna wysyła we własnym zakresie.

Wysłanie korespondencji i przesyłek pocztą kurierską pozostaje w gestii zainteresowanych jednostek. 

Przyjmowanie korespondencji przez Kancelarię Główną:

 • Kancelaria Główna rejestruje korespondencję wpływającą do Uczelni w formie przesyłek poleconych oraz za potwierdzeniem odbioru. Listy zwykłe rozdzielane są bezpośrednio na jednostki ZUT bez rejestracji.
 • Koszt zwrotu każdej nie podjętej przez adresata przesyłki poleconej, która została powierzona do ekspedycji przez Kancelarię Główną ponosi jednostka wysyłająca.
 • Obsługa nadawcza i ekspedycja w przypadku konferencji i sympozjów organizowanych przez wydziały / jednostki międzywydziałowe – uczelniane pozostają w gestii tych jednostek.

W Kancelarii Głównej obowiązują zasady wydawania poczty:

 • Korespondencja rejestrowana jest i rozdzielana na poszczególne jednostki oraz wydawana za potwierdzeniem odbioru.
 • Do odbioru korespondencji z Kancelarii Głównej należy upoważnić na piśmie maksymalnie 2 osoby z poszczególnych wydziałów, jednostek uczelnianych – międzywydziałowych oraz administracji centralnej.
 • Pracownicy Rektoratu, odbierają korespondencje oraz prasę codzienną osobiście.
 • Korespondencja dla jednostek mieszczących się poza Rektoratem może być przekazywana osobą upoważnionym, za pośrednictwem wyznaczonej osoby (kierowcy), na pisemny wniosek osoby decyzyjnej z poszczególnych jednostek / komórek organizacyjnych Uczelni.


Szczegółowy zakres zadań Kancelarii Głównej ZUT reguluje „Instrukcja Kancelaryjna