Kancelaria Główna

Kancelaria Główna

70-310 Szczecin, al. Piastów 17

tel. 91 449-49-63

e-mail: kancelaria@zut.edu.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30

  

 

Kancelaria Główna informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące nadania przesyłek kurierskich znajdują się w zakładce "Przesyłki kurierskie".



Kancelaria Główna przypomina, że przewóz poczty wewnętrznej, realizowany przez kierowcę, w okresie od października do czerwca odbywa się w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek. W okresie od lipca do września przewóz odbywa się we wtorki i piątki.
W przypadku zmiany terminu/odwołania przewozu poczty wewnętrznej Kancelaria Główna informuje o tym fakcie stałe punkty odbioru korespondencji od poszczególnych jednostek.


INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUG POCZTOWYCH

Kancelaria Główna informuje, iż  usługi pocztowe w zakresie wysyłanie przesyłek krajowych i zagranicznych o wadze do 2000 g wykonywać będzie dla Państwa wyłącznie Poczta Polska S.A.

Zasady wysyłania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych o wadze do 2000 g nie uległy zmianie.


Zgodnie z Komunikatem nr 3/2009 Kanclerza ZUT z dnia 15.04.2009 r. w sprawie działalności Kancelarii Głównej z późniejszą aktualizacją (Komunikat nr 8/2009 Kanclerza ZUT z dnia 25.11.2009 r.), Kancelaria Główna pracuje według obowiązujących zasad.

Wysyłanie korespondencji przez Kancelarię Główną:

Kancelaria Główna przyjmuje do ekspedycji wyłącznie listy całkowicie przygotowane do wysłania, tj.: 

 • kompletnie zaadresowane,
 • opieczętowane (pieczątka nagłówkowa jednostki / komórki organizacyjnej)
 • opatrzone symbolem jednostki i znakiem sprawy, np. kancelaria główna (AKG)/ sygnatura pisma,
 • z opisaną formą wysłania listu (np „polecony”, „priorytet polecony”, „priorytet polecony z potwierdzeniem odbioru”.

W przypadku listów poleconych wysyłanych w ilość powyżej 10 szt. każda jednostka / komórka jest zobowiązania do wykonania listy zbiorczej oraz ułożeniu listów wg jej kolejności. Wzór listy umieszczony poniżej - do pobrania. 

Listę tą proszę wysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail:  kancelaria@zut.edu.pl (nie dostarczać listy w formie papierowej!)

Do pobrania:lista zbiorcza listów poleconych

 • Korespondencja wysyłana jest tego samego dnia, jeżeli zostanie złożona w Kancelarii Głównej do godziny 12 30
 • Kancelaria Główna przyjmuje do ekspedycji przesyłki o wadze do 2000 g (krajowe i zagraniczne). Przesyłki o wadze powyżej 2000 g jednostka / komórka organizacyjna wysyła we własnym zakresie.

Wysłanie korespondencji i przesyłek pocztą kurierską pozostaje w gestii zainteresowanych jednostek. 

Przyjmowanie korespondencji przez Kancelarię Główną:

 • Kancelaria Główna rejestruje korespondencję wpływającą do Uczelni w formie przesyłek poleconych oraz za potwierdzeniem odbioru. Listy zwykłe rozdzielane są bezpośrednio na jednostki ZUT bez rejestracji.
 • Koszt zwrotu każdej nie podjętej przez adresata przesyłki poleconej, która została powierzona do ekspedycji przez Kancelarię Główną ponosi jednostka wysyłająca.
 • Obsługa nadawcza i ekspedycja w przypadku konferencji i sympozjów organizowanych przez wydziały / jednostki międzywydziałowe – uczelniane pozostają w gestii tych jednostek.

W Kancelarii Głównej obowiązują zasady wydawania poczty:

 • Korespondencja rejestrowana jest i rozdzielana na poszczególne jednostki oraz wydawana za potwierdzeniem odbioru.
 • Do odbioru korespondencji z Kancelarii Głównej należy upoważnić na piśmie maksymalnie 2 osoby z poszczególnych wydziałów, jednostek uczelnianych – międzywydziałowych oraz administracji centralnej.
 • Pracownicy Rektoratu, odbierają korespondencje oraz prasę codzienną osobiście.
 • Korespondencja dla jednostek mieszczących się poza Rektoratem może być przekazywana osobą upoważnionym, za pośrednictwem wyznaczonej osoby (kierowcy), na pisemny wniosek osoby decyzyjnej z poszczególnych jednostek / komórek organizacyjnych Uczelni.


Szczegółowy zakres zadań Kancelarii Głównej ZUT reguluje „Instrukcja Kancelaryjna