Informacje bieżące

Informacja o możliwości wsparcia studentów z funduszu stypendialnego w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego 30.03.2020 10:27

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę finansowaną z funduszu stypendialnego.

Zapisy par. 16 Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT, wprowadzonego Zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. regulują zasady przyznawania studentom zapomóg.

 

 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

 2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale z różnych udokumentowanych trudnych sytuacji życiowych. 

 3. Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności: 

 

1) nieszczęśliwy wypadek (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec); 

2) poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych; 

3) śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa); 

4) szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (pożar, kradzież itp.). 

 

4. Zapomogę przyznaje dziekan/wydziałowa komisja stypendialna na wniosek studenta, w ramach limitu środków przekazywanych na ten cel na dany rok akademicki. 

5. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację życiową oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów powinien być złożony do dziekana/wydziałowej komisji stypendialnej w terminie do 3 miesięcy od momentu wystąpienia przyczyny powodującej trudną sytuację życiową, uzasadniającą przyznanie zapomogi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku o zapomogę może być przedłużony. 

 

Uwagi:

Stan zagrożenia epidemicznego nie jest definiowany jako "nieszczęśliwy wypadek" ani "szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym".

Należy pamiętać, że wniosek o zapomogę należy udokumentować (np. wypisem ze szpitala, wypowiedzeniem pracy). Podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. 

Każdy wniosek dotyczy indywidualnej sytuacji studenta, rozpatrywanej przez dziekana/wydziałową komisję stypendialną.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną dopuszcza się złożenie skanów wniosków wraz z dokumentami i przesłanie ich mailem do osób zajmujących się stypendiami na danym wydziale. W terminie późniejszym, po otwarciu dziekanatów dla studentów, proszę dostarczyć wersję papierową tych dokumentów.

Jeżeli student - ze względu na dochód utracony - spełnia warunki, może złożyć wniosek o stypendium socjalne. 

Przypominamy, że zgodnie z par. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów, student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo otrzymać stypendium socjale. Warunki i tryb przyznawania ww. stypendium określają zapisy zawarte par. 7-9 Regulaminu świadczeń dla studentów. Wysokość miesięcznego dochodu na 1 członka w rodzinie, pozwalająca starać się o stypendium socjalne nie może przekroczyć kwoty 1050 zł (par. 8 ust.1 Regulaminu świadczeń dla studentów).

Dodatkowo, studenci otrzymujący stypendium socjalne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli spełniają warunki zawarte w par. 10 Regulaminu świadczeń dla studentów.