Informacje bieżące

Nasi naukowcy przerabiają dwutlenek węgla na..... 22.09.2023 11:23

Co można zrobić z dwutlenkiem węgla, kłopotliwym gazem cieplarnianym, odpowiedzialnym za ocieplenie klimatu i związane z tym niekorzystne, a często katastroficzne zjawiska pogodowe? Można go wychwytywać i magazynować, lub próbować przerobić na użyteczne produkty.

Zajmują się tym naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Południowo-Wschodniej Norwegii (USN) oraz SINTEF (oddziały Industry oraz Ocean) w ramach polsko-norweskiego projektu badawczego finansowanego za pośrednictwem NCBiR. To kontynuacja prowadzonych w latach 2014-2017 polsko-norweskich działań, podczas których opracowano nowatorskie materiały do wychwytywania dwutlenku węgla.

Obecnie trwają badania w trakcie których, nasi naukowcy wraz z norweskimi kolegami, opracowują sposób przetwarzania dwutlenku węgla w tlenek węgla, wodór i metan. Niedawno udało się także uzyskać amoniak, który jest nie tylko półproduktem do wytwarzania nawozów sztucznych, ale stanowi też magazyn wodoru. Prowadzony w łagodnych warunkach proces redukcji dwutlenku węgla zachodzi przy użyciu otrzymywanych w ramach projektu specjalnych materiałów (fotokatalizatorów) i światła. Otrzymywane ilości produktów (chociaż zbliżone do tych uzyskiwanych w innych laboratoriach badawczych na świecie) są na razie niewielkie i droga do wdrożenia wyników badań jest jeszcze daleka.

Badania prowadzi zespół około 20 naukowców ZUT w Szczecinie i 8 norweskich. Zespoły pracują na terenie swoich uczelni, ale też spotykają się osobiście, aby omówić wyniki badań i podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

Projekt PhotoRed realizuje zespół Pani Profesor Urszuli Narkiewicz z WTiICh Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Badania trwają od września 2020 i mają się zakończyć w lutym 2024. Ich koszt to ponad 8,5 mln zł.

Na tym samym Wydziale, w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, od września tego roku, badania dotyczące zagospodarowania ditlenku węgla na drodze fotokatalizy prowadzi Pani Profesor Iwona Pełech. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej, „FWD”, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 za pośrednictwem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Koszt to  ponad milion złotych. W ramach projektu, którego partnerami są również USN oraz SINTEF Industry i SINTEF Ocean, opracowane zostaną nowe sposoby jednoczesnego domieszkowania ditlenku tytanu metalami i niemetalami oraz zbadany będzie wpływ domieszek na aktywność fotokatalityczną ditlenku tytanu w procesie fotoredukcji ditlenku wegla, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wydajność produkcji wodoru.

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT