Informacje bieżące

Powołanie prof. Wojciecha Bala w skład Polskiego Komitetu Doradczego przy Radzie Ministrów RP 06.06.2024 09:36

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2024 r. pan dr hab. inż. arch. Wojciech Bal, prof. ZUT został powołany w skład Polskiego Komitetu Doradczego przy Radzie Ministrów RP.

Polski Komitet Doradczy jest organem kolegialnym, właściwym w sprawach koordynacji działań dotyczących ochrony zabytków w razie konfliktu zbrojnego, zgodnie z Konwencją o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, zwanej dalej „Konwencją Haską”.

Zakres działania Komitetu obejmuje w szczególności:

  • przedstawianie Radzie Ministrów opinii i wniosków dotyczących działań legislacyjnych, technicznych lub wojskowych, jakie należy podjąć w czasie pokoju i w razie konfliktu zbrojnego, a także w przypadku udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach pokojowych i stabilizacyjnych podejmowanych przez organizacje międzynarodowe za zgodą Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu zapewnienia wykonania postanowień Konwencji Haskiej oraz związanych z nią Protokołów, których Polska jest stroną;
  • występowanie do Rady Ministrów z wnioskami mającymi na celu zapewnienie — na wypadek konfliktu zbrojnego — znajomości, poszanowania i ochrony przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zabytków znajdujących się zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innych krajów;
  • zapewnienie w porozumieniu z organami administracji rządowej łączności i współpracy z Komitetami o podobnym charakterze innych państw oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi;
  • udzielanie wyjaśnień, w zakresie realizacji postanowień Konwencji Haskiej i związanych z nią Protokołów, instytucjom i organom władzy publicznej oraz organizacjom społecznym i pozarządowym.

Dr hab. inż. arch. Wojciech Bal, prof. ZUT z Katedry Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania Wydziału Architektury ZUT, od lutego 2024 kieruje Departamentem Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej; w latach 2003-2005 był Pełnomocnikiem Wojewody Zachodniopomorskiego ds. zagospodarowania przestrzennego województwa; obecnie jest Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego d/s Inwestycji Kluczowych.

Fot. Materiały prasowe WA