Informacje bieżące

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Dział Kadr informuje o konieczności stosowania Polityki czystego biurka. 25.05.2018 12:52

Polityka czystego biurka
  1. Polityka czystego biurka obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
  2. Za pracowników uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, a także zleceniobiorców, stażystów, praktykantów, osoby współpracujące oraz samozatrudnione na rzecz administratora danych.
  3. Każdy pracownik zobowiązany jest do przechowywania na biurku tylko tych dokumentów, które są mu niezbędne do pracy w danym momencie. Należy unikać przechowywania dokumentów niepotrzebnych do bieżących zadań.
  4. Po zakończeniu pracy z dokumentami zawierającymi dane osobowe należy odłożyć je do szuflady lub szafy zamykanej na klucz.
  5. Dokumenty niepotrzebne w dalszej pracy i niepodlegające archiwizacji należy niszczyć w taki sposób, aby nie było możliwe odtworzenie zawartych w nich informacji, np. w niszczarce.
  6. Ekrany monitorów komputerów powinny być ustawione tak aby uniemożliwiały widok postronnym.
  7. Na biurku nie powinny znajdować się napoje w pojemnikach grożących rozlaniem.
  8. Po zakończeniu pracy na biurku powinny pozostać tylko telefony i przybory biurowe.