Informacje bieżące

Zajęcia dydaktyczne zawieszone do odwołania 09.04.2020 14:43

Zgodnie z zarządzeniem nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie formy zajęć dydaktycznych, które wymagają bezpośredniego kontaktu są zawieszone do odwołania

1.       Wszystkie zajęcia przewidziane w planach studiów zaplanowane w okresie zawieszenia zajęć muszą zostać zrealizowane w terminie późniejszym w pierwotnie przewidzianej formule lub  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.       Możliwe jest przeprowadzenie zajęć, o których mowa w pkt 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pomimo braku takiej informacji w sylabusach przedmiotów/ modułów zajęć.

3.       Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość muszą być zgodne z zarządzeniem nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

4.       Nauczyciel zainteresowany przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinien uzyskać pisemną zgodę dziekana/dyrektora Szkoły Doktorskiej, w terminie przez niego ustalonym, na taką formę prowadzenia zajęć. Zgoda taka powinna być wydana na określoną liczbę godzin i formę zajęć dydaktycznych w oparciu o przedstawione przez nauczyciela materiały, zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do zarządzenia nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r.

5.       Dodatkowo nauczyciel ubiegający się o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinien wskazać godziny bezpośredniej konsultacji ze studentami oraz termin, w jakim te zajęcia zostaną przeprowadzone. Na tej podstawie dziekan/dyrektor Szkoły Doktorskiej może uznać przeprowadzenie zajęć odwołanych w okresie zawieszenia za zrealizowane.

6.       Dziekan/dyrektor Szkoły Doktorskiej jest odpowiedzialny za poinformowanie studentów o terminach i zasadach prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7.       W przypadku braku zgody Dziekana/dyrektora SzD na prowadzenie zajęć w formie wskazanej w pkt 2 należy uznać zajęcia przewidziane w okresie zawieszenia za niezrealizowane i wyznaczyć termin ich realizacji w systemie Uczelnia.XP.

8.       Uczelnia zapewni m.in. dostępne narzędzia (których użycie traktować można jako równoważne z platformami zdefiniowanymi w § 1 ust. 6 zarządzenia nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r.):

1) Moodle ZUT,

2) MS Teams,

3) Skype,

4) E-Dziekanat.