Aktualności

Nabór wniosków o udzielenie grantów - Komponent II Granty na testowanie w warunkach rzeczywistych 04.01.2021 00:00

Urząd Marszałkowski ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pt. Odpowiedzialny społecznie Proto_lab realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji Nr naboru: KII/1/2020

Celem konkursu grantowego jest wsparcie w formie udzielenia grantu na realizację przez Zespół naukowy projektu B+R, którego celem jest testowanie i/lub weryfikacja pomysłów, technologii, rozwiązań, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego do:

  1. walki ze skutkami wystąpienia COVID-19,
  2. i/lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19. 

Grant może obejmować wyłącznie prace B+R będące kontynuacją rozwoju pomysłu zrealizowanego w Komponencie I, służące weryfikacji i udoskonalaniu prototypowego rozwiązania w celu uzyskania jak najwyższej gotowości technologicznej. Projekt musi zakładać osiągniecie przynajmniej TRL 8.
Technologia będąca przedmiotem projektu B+R w momencie rozpoczęcia realizacji grantu nie znajduje się na końcowym etapie rozwoju, tzn. nie osiągnięto jeszcze 8 lub 9 TRL

Szczegółowe informacje o naborze