Archiwum aktualności

NCBR rusza z naborami w ramach FERS. Pierwszy konkurs dla uczelni w nowej perspektywie finansowej - kształcenie dla branż 09.05.2023 13:10

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport. Dofinansowanie udzielane jest uczelniom na realizację kompleksowych programów wsparcia skierowanych do studentów i kadry prowadzącej dydaktykę na kierunkach studiów objętych danym projektem.

Projekt obowiązkowo musi obejmować realizację następujących elementów:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym z branż: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport),
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

Nabór wniosków rusza 15 maja 2023 r. i potrwa do 10 lipca 2023 r.

Uczelnia może złożyć wyłącznie 1 wniosek aplikacyjny w konkursie

Budżet konkursu: 200 mln zł

Uczelnie składają wnioski aplikacyjne wyłącznie za pośrednictwem SOWA EFS – generator wniosków o dofinansowanie dedykowany FERS.

Szczegółowe informacje.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marzena Pietrzyk: mpietrzyk@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 48 85.