Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 113 Rektora ZUT z dnia 4 października 2021 r. w sprawie trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi niezatrudnionymi w ZUT w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Dok 05.10.2021 14:24