Aktualności

Informacja dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Rozwój czasopism naukowych w 2021 r. 24.09.2021 12:47

Dział Projektów Strategicznych informuje, że nie ma możliwości ubiegania o dofinansowanie dla ZUT ramach Programu MEiN "Rozwój czasopism naukowych" w 2021 r.   

Zgodnie z art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Warunek ten jest weryfikowany na podstawie złożonych zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc, oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości jakiejkolwiek pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o jej nieotrzymaniu.

Istotne znaczenie ma moment ubiegania się o pomoc, czyli rok 2021, a nie data podpisania umowy, gdyby doszło do tego już w 2022 r.

W związku z tym, że wszystkie wydatki możliwe do sfinansowania w programie "Rozwój czasopism naukowych" są objęte pomocą de minimis, a na chwilę obecną zgodnie z danymi opublikowanymi w systemie SUDOP, wartość otrzymanej pomocy de minimis dla ZUT za ostatnie 3 lata podatkowe wynosi 196 307,44 Euro, nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie w 2021 r.