Archiwum aktualności

II konkurs w ramach Programu Nowe technologie w zakresie energii 02.03.2022 13:29

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”

 

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju.

Cele szczegółowe  Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

C1 - wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);

C2 - rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);

C3 - obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

W II konkursie cele strategiczne krajowe i europejskie w Programie, zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań badawczo-rozwojowych o dużym potencjale innowacyjnym i wysokim stopniu zaawansowania technologii (TRL 8 - 9) w poniższych 3 obszarach technologicznych:

OBSZAR TEMATYCZNY nr T1 -Energetyka solarna

  • T1.1. System fotowoltaiczny zintegrowany z uprawą roślin w strefach suszy glebowej i atmosferycznej.
  • T1.2. Nowatorskie zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie, rolnictwie, transporcie lub innych dziedzinach.
  • T1.3. Urządzenia fotowoltaiczne nowej generacji.

OBSZAR TEMATYCZNY nr T5 -Energetyczne wykorzystanie odpadów i  ciepła z gazów poprocesowych

  • T.5.1. W pełni regulacyjna instalacja ko- lub trigeneracyjna  zasilana gazem odpadowym (metan kopalniany,  gaz koksowniczy lub  gaz wielkopiecowy, inne gazy palne przemysłowe) przystosowana do ciągłej, stabilnej pracy.
  • T.5.2. Instalacja przetwarzająca palne odpady stałe (odpady pochodzenia komunalnego, spożywcze, drewno z przecinek wycinek ogrodowych i sadowniczych, odpady leśne) na paliwo wraz z instalacją do jego wykorzystania.
  • T.5.3. Opracowanie instalacji przewoźnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie ciepła odpadowego do zasilania odległej (kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów) instalacji ciepłowniczej.

OBSZAR TEMATYCZNY nr T6 -Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)

  • T.6.1. Kogeneracyjny układ geotermalny.
  • T6.2. Instalacja wykorzystująca głębokie wody geotermalne do zintegrowanej produkcji  ciepła i energii elektrycznej. 
  • T6.3. Innowacyjne wykorzystanie energii i wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce
  • T6.4. Technologie umożliwiające eksploatację i wykorzystanie wysokozmineralizowanych wód geotermalnych.

Do konkursu mogą przystąpić:

Konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 22 lipca 2022 r., do godz. 16:00.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 4492.

Szczegółowe informacje na temat konkursu