Archiwum aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza” PORiM 19.05.2022 14:55

Nabór wniosków o dofinansowanie działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie:

w ramach naboru można składać na realizację operacji w ramach działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”, o których mowa w art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014 .

Komu przysługuje pomoc:

Pomoc na realizację operacji przyznaje się :

− szkole wyższej lub szkole ponadpodstawowej w rozumieniu przepisów prawa oświatowego kształcących lub prowadzących badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 678, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami rybnymi”, lub ochrony i rozwoju żywych zasobów wód;

− instytutowi badawczemu lub instytutowi naukowemu;

− podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub przetwórstwa produktów rybnych – w przypadku, gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2, powiązanymi ze sobą umową konsorcjum.

Kiedy można złożyć wniosek:

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 06 czerwca 2022r. do dnia 20 czerwca 2022 r. włącznie.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; 91 449 4492

Szczegółowe informacje dotyczące naboru