Archiwum aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.1 "Innowacje" PORiM 16.05.2022 14:42

Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 2. - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

 

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy, w ramach działania 2.1 „Innowacje”, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 508/20142.

Komu przysługuje pomoc

Pomoc przyznaje się3:

  1. szkołom wyższym:
  1. kształcącym w zakresie rybactwa lub
  2. prowadzącym badania w zakresie rybactwa,
  1. instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498), lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa,
  2. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na chowie lub hodowli ryb - w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez te podmioty z podmiotami, o których mowa w pkt 1 lub 2, powiązane ze sobą umową konsorcjum

- na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie chowu lub hodowli ryb zgodnych z celami, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014.

Pomoc na realizację operacji, podmiotom, o których mowa w pkt 3, przyznaje się, jeżeli operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 13 maja 2022 r. do dnia 27 maja 2022 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji4.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 16 012 365,62 złotych.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Martyna Bober: martyna.bober@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 4469

Szczegółowe informacje dotyczące naboru