Archiwum aktualności

Nabór wniosków w ramach Działania Współpraca dla Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 04.04.2022 08:44

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza VI nabór wniosków M16 Współpraca w przedmiocie opracowania i wdrożenia innowacji - nabór od 30 kwietnia 2022 do 29 czerwca 2022

PRZEDMIOT OPERACJI

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

 • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego Załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
 • tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
BENEFICJENT DZIAŁANIA

Grupa operacyjna EPI, która:

1. składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy,
 • właściciele lasów w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84),
 • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1:
 • pkt 1, 2 i 4‒7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583), zwanej dalej „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • pkt 8 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku gdy ich działalność naukowa obejmuje badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy,
 • przedsiębiorcy, jeżeli wykonywany przez nich rodzaj działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności jest związany z operacją realizowaną przez grupę operacyjną,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

2. działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie:

 1. nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 2. nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub,
 3. nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 4. nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 5. tworzenia lub rozwoju:
 • krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "krótkimi łańcuchami dostaw", lub
 • rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "rynkami lokalnymi"
 • dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. ma nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219),

4. posiada zdolność prawną, a w przypadku gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej (umowa konsorcjum), na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich.

Pomoc przyznaje się grupie operacyjnej, jeżeli co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład tej grupy jest rolnikiem, a w przypadku grupy operacyjnej realizującej operację, w której występują koszty badań, o których mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, obejmujących wyłącznie badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy, zwanych dalej „badaniami” – również jest podmiotem należącym do kategorii, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia.

 
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 12 000 000 zł. na jedną grupę operacyjną.

Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć 6 000 000 zł, z tym że w odniesieniu do:

 • kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2  rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 500 000 zł,
 • kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 500 000 zł.
POZIOM I LIMITY POMOCY
 • w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia  ̶  70% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku kosztów ogólnych  ̶  100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20 % sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów bieżących do limitu 500 000 zł;
 • w przypadku kosztów badań  ̶  100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że koszty badań uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty pomocy na daną operację;
 • w przypadku usług (koszt wymieniony w ramach kosztów badań), z wyłączeniem usług rolniczych, uwzględnia się je w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% pozostałych kosztów badań;
 • koszty bieżące, w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (inwestycyjnych), i kosztów badań.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marta Turbo: marta.turbo@zut.edu.pl; 91 449 4492

Szczegółowe informacje dotyczące naboru