Archiwum aktualności

NCBR ogłasza kolejny nabór projektów w ramach FERS - KSZTAŁCENIE NA POTRZEBY GOSPODARKI 10.07.2023 11:17

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące kompleksowy program wsparcia realizowany na kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiający dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów danego kierunku lub kierunków studiów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem, w celu dostosowania oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Projekt obowiązkowo musi obejmować realizację następujących elementów:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

Nabór wniosków rusza 10 lipca 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r.

Uczelnia może złożyć wyłącznie 1 wniosek aplikacyjny w konkursie

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Budżet konkursu: 500 mln zł

Uczelnie składają wnioski aplikacyjne wyłącznie za pośrednictwem SOWA EFS – generator wniosków o dofinansowanie dedykowany FERS.

Szczegółowe informacje.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marzena Pietrzyk: mpietrzyk@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 48 85.