Archiwum aktualności

NCBR ogłasza kolejny nabór w ramach FERS - Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych 24.08.2023 10:50

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych, obejmujące działania zmierzające do dostosowania kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające ideę uczenia się przez całe życie, obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap). 

Projekt powinien zakładać opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych, np. kursów, szkoleń, warsztatów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców. Wsparciem objęte może być również uruchamianie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Nabór wniosków rusza 30 sierpnia 2023 r. i potrwa do 22 grudnia 2023 r.

Uczelnia może złożyć wyłącznie 1 wniosek aplikacyjny w konkursie

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Budżet konkursu: 100 mln zł

Uczelnie składają wnioski aplikacyjne wyłącznie za pośrednictwem SOWA EFS – generator wniosków o dofinansowanie dedykowany FERS.

Szczegółowe informacje.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Marzena Pietrzyk: mpietrzyk@zut.edu.pl; tel. kontaktowy: 91 449 48 85.