Archiwum aktualności

Pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego w nowej perspektywie 2021-2027 17.02.2022 11:39

Program skierowany jest do podmiotów publicznych i prywatnych, które chcą kształtować region Morza Bałtyckiego tak, aby stał się bardziej innowacyjny, wodooszczędny i neutralny dla klimatu. Program stwarza warunki do współpracy transnarodowej poprzez opracowywanie, testowanie i wprowadzanie w życie inteligentnych rozwiązań z korzyścią dla ludzi żyjących nad Bałtykiem.

 

Pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to ponad 250 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów dla partnerów z UE wynosi do 80%, dla partnerów z NO – 50%. Partnerzy będą mogli aplikować we wszystkich osiach priorytetowych programu.

Wnioski aplikacyjne można składać w następujących terminach:
otwarcie naboru: 8 luty 2022 r.;
zamknięcie naboru dla projektów małych: 30.03.2022 r., dla projektów głównych: 26.04.2022 r.

Projekty główne (core):

do 15 marca br. należy złożyć wypełniony formularz pomysłu na projekt (PIF)

do 12 kwietnia br. należy złożyć wniosek o dostęp do BAMOS+

do 26 kwietnia br. do godziny 16:00 CET należy złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami.

Projekty małe (small):

do 9 marca br. należy złożyć wypełniony formularz pomysłu na mały projekt (PIF)

do 16 marca br. należy złożyć wniosek o dostęp do BAMOS+

do 30 marca br. do godziny 16:00 CET należy złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami.

Projekty są wybierane do finansowania w ramach jednoetapowej procedury składania wniosków. Wnioskodawca wiodący musi wypełnić i złożyć wniosek projektowy w elektronicznym systemie wymiany danych BAMOS+ (ba.bamos.eu).

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 to Program, który jest skierowany do  ośmiu  państw członkowskich UE (Dania, Estonia, Finlandia, część Niemiec, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja) oraz dwa kraje partnerskie (część Norwegii i Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny został określony w Dokumencie Programu opublikowanym na interreg-baltic.eu.

Priorytety i cele programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności 
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców 

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody 
2.2 Niebieska gospodarka
 

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym 
3.2  Transformacja energetyczna 
3.3  Inteligentna zielona mobilność
 

 

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Anna Zawadzka-Wdowiak: azawadzkawdowiak@zut.edu.pl; 91 449 4469

Strona internetowa dedykowana naborowi

Materiały z seminarium nt. Interreg Region  Morza Bałtyckiego  2021-2027 (format:  pdf, rozmiar:  2,28 MB)