Aktualności

Piękne osiągnięcia studentów ze studenckich kół naukowych ZUT 23.05.2017 12:30

W dniach 15-16 maja 2017 roku odbyła się XLIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na sesji tej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był reprezentowany m.in. przez Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji. I miejsce w sekcji ekonomicznej zajęła studentka II roku na kierunku Zarządzanie, pani Oksana Urbanskaya za przedstawienie artykułu, pt. „Oferta usług edukacyjnych uczelni wyższych w Szczecinie w świetle badań ankietowych”. Jest to kolejny już istotny sukces tego koła. Od czasu rozpoczęcia działalności w 2014 roku, członkowie koła zgromadzili na swoim koncie kilka poważnych osiągnięć na podobnych konferencjach, co świadczy o ich zaangażowaniu i doskonałym prowadzeniu koła przez opiekuna naukowego.

Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji działa przy Zakładzie Ekonomii  i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym ZUT. Opiekunem naukowym koła jest pani dr hab. Irena Łącka, prof. nadzw.

 

Na XLIII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w sekcji Biologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był reprezentowany także przez trzy koła naukowe z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, tj. przez Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mięsa Bio-Meat, Studenckie Koło Naukowe Higieny Środowiska oraz Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt. Studentki Nikola Sadowska i Nicola Padzik z Koła Naukowego Higieny Środowiska, którego opiekunem naukowym jest pani dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, zaprezentowały referat pt., „Porównanie aktualnych i historycznych stężeń DDT i jego metabolitów w tkance tłuszczowej wybranych gatunków kaczek nurkujących zimujących nad Morzem Bałtyckim”. Z Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt, którego opiekunem naukowym jest pani dr inż. Katarzyna Michałek, zaprezentowało się dwóch studentów: pan Patryk Kozajda i pani Joanna Mochocka.

Jednak najwyższe uznanie jurorów zdobyła praca studentki IV roku, pani Sandry Troczyńskiej ze Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów Mięsa Bio-Meat, pt. „Wpływ suplementacji dodatkami prozdrowotnymi na wyniki ekonomiczne tuczu świń”. Studentka zajęła I miejsce w tej sekcji. Opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów Mięsa Bio-Meat jest pan dr hab. inż. Artur Rybarczyk, a koło działa przy Pracowni Towaroznawstwa Produktów Spożywczych w Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT.

 

Rewelacyjny i rzadko spotykany wynik osiągnęli studenci ZUT ze Studenckiego Koła Naukowego Agroinżynierii na odbywającej się w dniach 18-19 maja 2017 roku, V Konferencji Studenckich Kół Naukowych, pt. „Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji”, organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. I miejsce w III Sesji Naukowej zajęli panowie Amadeusz Ślósarz i Anton Nesterentko za referat, pt. „Bezprzewodowe przesyłanie energii elektrycznej”. Natomiast pani Katarzyna Tokarz z tego samego koła, w tej samej sekcji, zajęła II miejsce za artykuł pt. „Podobieństwa i różnice w zarządzaniu biogazowniami w Finlandii i Polsce”. Warto w tym miejscu przypomnieć i podkreślić, iż w marcu tego roku inni członkowie SKN Agroinżynierii także zajęli pierwsze miejsce w konkursie „Różne oblicza Chemii”. Świadczy to niewątpliwie o wysokim poziomie wiedzy studentów koła i doskonałym ich przygotowaniu przez opiekunów naukowych. Studenckie Koło Naukowe Agroinżynierii działa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT, a opiekunami koła są pan dr hab. Adam Koniuszy prof. nadzw. oraz pani dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw.

 

Z kolei w dniach 25-26 maja 2017 roku na odbywającej się XXII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu studentki III roku, kierunku zootechnika, ze Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców, panie Marta Kurpińska, Katarzyna Pszczoła i Karolina Żurawowicz, zajęły I miejsce w sekcji Biologii i Hodowli Zwierząt za referat, pt. „Analiza składu chemicznego komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących”. Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców działa przy Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, a opiekunem naukowym koła jest pani dr hab. inż. Wioletta Biel. 

 

Na tej samej konferencji we Wrocławiu, studentka II roku na studiach drugiego stopnia, pani Magdalena Szymańska ze Studenckiego Koła Naukowego Enzymologów, za wygłoszenie referatu, pt. „Zastosowanie celulozy bakteryjnej jako nośnika do immobilizacji esteraz bakteryjnych”, zajęła I miejsce w sekcji biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka.

Studenckie Koło Naukowe Enzymologów działa przy Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, a opiekunem naukowym koła jest dr inż. Radosław Drozd.

 

Ponadto, w sekcji nauk podstawowych i popularno-naukowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studentka Joanna Mochocka ze Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt, zajęła II miejsce za prezentację pracy, pt. „Analiza ekspresji akwaporyny 2 w moczu cieląt noworodków”. Natomiast pan Patryk Kozajda, z tego samego koła, w sekcji klinicznej – zwierzęta gospodarskie, konie i drób, otrzymał wyróżnienie za pracę, pt. „Analiza profilu białkowego osocza krwi kuca szetlandzkiego z epilepsją - opis przypadku”. 

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt działa przy Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, a opiekunem naukowym koła jest pani dr hab. inż. Katarzyna Michałek. 

 

 Wszystkim biorącym udział w konferencjach studentom oraz ich opiekunom naukowym dziękujemy za podejmowane wyzwania naukowe, bardzo serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów.