Aktualności

Ważna informacja dotycząca stypendium socjalnego (rok akad. 2020/2021)

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

 Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawiehttps://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(21)ust(1)pkt(148)&cm=DOCUMENT  art. 21 ust. 1 pkt 148  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”.

W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, takie zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.

 

Regulamin świadczeń dla studentów -  Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (tekst jednolity)

dokument

 

Regulamin świadczeń dla studentów - zmiana

ZARZĄDZENIE NR 143 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

ZARZĄDZENIE NR 121 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2020/2021

 

Rektor w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT ustalił, że w roku akademickim 2019/2020 wypłata dziesiątego oraz piątego stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora nastąpi w miesiącu lipcu 2020 r. 

Stypendium za miesiąc lipiec przyznawane jest na podstawie ostatniego wniosku złożonego przez studenta w danym roku akademickim. O zmianie sytuacji materialnej student jest zobowiązany powiadomić w terminie określonym w § 9 ust. 1 zarządzenia nr 60 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (z późn. zm.). Nie wypłaca się zwiększenia stypendium socjalnego za miesiąc lipiec z tytułu, o którym mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów, za wyjątkiem sytuacji, gdy student złoży dokument potwierdzający szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w § 10 ust. 4, tj. :

1) zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza miastem studiowania;
2) inne szczególnie uzasadnione, udokumentowane przypadki.

Rok akad. 2020/2021

Uwaga studenci! Od dnia 19 października 2020 r. do końca okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni wprowadzono czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu studentom zapomóg.  

Zmiany zostały określone w zarządzeniu nr 170 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowo obowiązujących przepisów w przyznawaniu studentom świadczeń stypendialnych - zapomóg, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni.

 
Najważniejsze zmiany:

 1.  Od 19 października 2020 r. do końca okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni do przyznawania zapomóg studentom stosuje się poniższe zasady:

a)  zapomogę na wniosek studenta (wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia nr 170 Rektora z dnia 22 października 2020 r. ) przyznaje Rektor w formie pisemnej (wnioski proszę składać za pośrednictwem dziekanatu); przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się;

wzór wniosku o przyznanie zapomogi

Wnioski należy składać za pośrednictwem dziekanatu

b)  nie stosuje się limitu przyznawania maksymalnie dwóch zapomóg w trakcie roku akademickiego.

 c)    w przypadku gdy student ma trudności z przekazaniem w tradycyjnej formie wniosku o przyznanie świadczenia wraz z załączonymi dokumentami dopuszcza się możliwość:

- przesłania w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej studenta w domenie zut.edu.pl – skanu podpisanego przez studenta wniosku wraz z wymaganymi dokumentami; po ustaniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni student ma obowiązek podpisać własnoręcznie skan wniosku;

-  złożenia przez studenta wniosku w formie elektronicznej z cyfrowym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze skanem wymaganych dokumentów.

 

 

 

 

Informacja dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021

Studenci, którzy w roku akademickim 2020/2021 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,
z późn. zm.)

** Na podstawie art. 88 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
 z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej oraz wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020
oraz w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE WS. WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ (W ROKU AK. 2019/2020) Archiwalne

ZARZĄDZENIE WS. WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ (W ROKU AK. 2020/2021)

 

 UWAGA!!!

ZGODNIE Z ART. 86 UST. 1 USTAWY Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce STUDENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O: STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGĘ, STYPENDIUM REKTORA TYLKO NA JEDNYM, WSKAZANYM KIERUNKU STUDIÓW. DOTYCZY TO STUDIOWANIA NIE TYLKO NA DRUGIM ALBO KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI, ALE TAKŻE NA RÓŻNYCH UCZELNIACH. STUDENT, KTÓRY ZEZNA NIEPRAWDĘ W OŚWIADCZENIU LUB BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ Z DWÓCH KIERUNKÓW STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI LUB NA RÓŻNYCH UCZELNIACH, PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ DS. STUDENTÓW. POBIERANIE TEGO SAMEGO ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW JEST WIDOCZNE W OGÓLNOPOLSKIM ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH POL-on.

SZCZEGÓŁOWE PYTANIA LUB OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU UCZELNI, NA KTÓREJ STUDENT BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ PROSZĘ KIEROWAĆ DO PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH NA WYDZIAŁACH ZA POMOC MATERIALNEJ.

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student ubiegający się o pomoc materialną, obowiązkowo składa oświadczenie o pobieraniu stypendium na jednym kierunku studiów.