Aktualności

Ważna informacja dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,
z późn. zm.)

** Na podstawie art. 88 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
 z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2020 r.

 

 

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej oraz wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE WS. WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ (W ROKU AK. 2019/2020)

 UWAGA!!!

ZGODNIE Z ART. 86 UST. 1 USTAWY Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce STUDENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O: STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGĘ, STYPENDIUM REKTORA TYLKO NA JEDNYM, WSKAZANYM KIERUNKU STUDIÓW. DOTYCZY TO STUDIOWANIA NIE TYLKO NA DRUGIM ALBO KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI, ALE TAKŻE NA RÓŻNYCH UCZELNIACH. STUDENT, KTÓRY ZEZNA NIEPRAWDĘ W OŚWIADCZENIU LUB BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ Z DWÓCH KIERUNKÓW STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI LUB NA RÓŻNYCH UCZELNIACH, PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ DS. STUDENTÓW. POBIERANIE TEGO SAMEGO ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW JEST WIDOCZNE W OGÓLNOPOLSKIM ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH POL-on.

SZCZEGÓŁOWE PYTANIA LUB OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU UCZELNI, NA KTÓREJ STUDENT BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ PROSZĘ KIEROWAĆ DO PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH NA WYDZIAŁACH ZA POMOC MATERIALNEJ.

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student ubiegający się o pomoc materialną, obowiązkowo składa oświadczenie o pobieraniu stypendium na jednym kierunku studiów.