Aktualności

Informacja dla studentów z Ukrainy

W związku art. 1 ust. 3 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 r. poz.854 ), został wydłużony okres, na który przysługuje prawo do świadczeń dla studentów z Ukrainy - do dnia 30 września 2025 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000854/O/D20240854.pdf

Stypendia w miesiącu lipcu 2024 r.

Informujemy, że Rektor w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT ustalił wypłatę dziesiątego oraz piątego stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora w miesiącu lipcu 2024 r. Zasady przyznawania ww świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów ZUT.

Zarządzenie nr 46 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyznawania i wypłaty dziesiątego oraz piątego stypendium w miesiącu lipcu studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. (format:  pdf, rozmiar:  564 kB)

Próg dochodowy na osbobę w rodzinie studenta - stypendium socjalne.

Informujemy, że Rektor ZUT w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT podwyższył próg dochodu przy przyznawaniu stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Podwyższenie progu dochodu umożliwiły zapisy art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754). Dzięki tej zmianie więcej studentów ma szansę na otrzymanie stypendium socjalnego. Zapraszamy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie mieści się ww progu, do składania wniosków w Dziekanacie na swoim Wydziale. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń określa  Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (tekst jednolity) (format:  docx, rozmiar:  159 kB).

Okres przysługiwania prawa do świadczeń stypendialnych.

Informujemy, że  od 1 marca 2022 r. obowiązują nowe zasady ustalania okresu przysługiwania prawa do stypendium socjalnego, stypendium Rektora, stypendium dla niepełnosprawnych oraz zapomogi. Do 28 lutego 2022 r. świadczenia te przysługiwały studentowi przez okres 6 lat (72 miesiące).

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia (stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) , bez względu na ich pobieranie przez studenta wynosi 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

  •   na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  •  na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów;
  • do okresu 12 semestrów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry (nawet jeden dzień posiadania statusu studenta w danym semestrze należy rozumieć jako „skonsumowanie” całego semestru), w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu;
  • do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego;
  •   w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;
  •   w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów;
  •   do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Student ubiegający się o świadczenia lub będący w trakcie otrzymywania świadczenia, zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do jego pobierania, np. ukończenie studiów, przekroczenie ww. okresu studiowania.

Jeżeli limit, o którym mowa powyżej upływa w czasie obowiązywania decyzji stypendialnej (np. po pierwszym semestrze, gdy student otrzymuje stypendium rektora) decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia. Oznacza to, że stypendium jest przyznawane na cały rok akademicki, a gdy upłynie okres przysługiwania świadczeń decyzja wygasa z mocy prawa (stypendium przestaje być wypłacane).

Podstawa prawna: art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.), w brzmieniu nadanym ustawą 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2232) 

Zarządzenie nr 26 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT w Szczecinie. (format:  docx, rozmiar:  87 kB)

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

Ważna informacja dotycząca stypendium socjalnego

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

 Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”.

W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, takie zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.