Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
(zapoznanie się z Klauzulą informacyjną jest obowiązkowe)

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), uczelnia informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą
przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

2. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów dokumentowania przebiegu studiów, w tym wydawania dokumentów, oraz realizacji obowiązków uczelni wynikających z przepisów prawa tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.,poz. 478 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Ponadto mogą być przetwarzane w przypadku ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim lub świadczenia stypendialne, uczestnictwa w organizacjach studenckich i konkursach. Pani/Pana dane wykorzystywane będą ponadto do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust.1 lit. „c”, „d” i „e” ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), uczelnia informuje, iż:

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, w tym wyłącznie osoby zatrudnione i upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach swoich obowiązków służbowych.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków, gdy takie udostępnienie nakładają na uczelnię obowiązujące przepisy prawa oraz poza przypadkami udostępnienia podmiotom obsługującym utrzymanie infrastruktury informatycznej i świadczącym usługi wsparcia technicznego dla systemu Uczelnia.XP.

7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Treść niniejszej klauzuli jest dostępna dla studenta po zalogowaniu się w e-dziekanacie.