Listy absolwentów uprawnionych do umorzenia kredytu

Informacje dotyczące absolwentów uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), uczelnia informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (imiona, nazwisko, pesel lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, wydział, kierunek, forma i stopień studiów, numer albumu, średnia ważona ocen, ocena obliczeniowa z egzaminu dyplomowego, ostateczny obliczeniowy wynik studiów) jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
  2. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia najlepszych absolwentów studiów, uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego, na podstawie przepisów prawa tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 742, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 poz. 2468). Pani/Pana dane wykorzystywane będą ponadto do celów archiwalnych, statystycznych.
  4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust.1 lit. „c”, „d” i „e” ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 742, z późn. zm.) oraz rozporządzenia dotyczącego kredytów studenckich. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, w tym wyłącznie osoby zatrudnione i upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach ich obowiązków służbowych.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków, gdy takie udostępnienie nakładają na uczelnię obowiązujące przepisy prawa oraz poza przypadkami udostępnienia podmiotom obsługującym utrzymanie infrastruktury informatycznej i świadczącym usługi wsparcia technicznego dla systemu Uczelnia.XP.
  6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzeciego świata ani organizacjom międzynarodowym ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Listy najlepszych absolwentów ZUT z lat akademickich 2022/2023 oraz 2021/2022 uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego:

rok akademicki 2022/2023


rok akademicki 2021/2022

 

Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów celu ustalenia uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego

Zarządzenie NR 124 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego. (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)