Regulamin studiów i zasady rejestracji na kolejny semestr

Akty prawne regulujące zasady studiowania oraz rejestracji na kolejne semestry studiów

Regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie obowiązujący od dnia 1 października 2023 r.

Warunki rejestracji na kolejny semestr obowiązujące od 1 października 2022 r. (od semestru zimowego 2022/2023)

Warunkiem powtarzania niezaliczonego przedmiotu/formy zajęć jest wniesienie opłaty, ustalonej w wysokości i na zasadach określonych według zarządzenia.

 Więcej informacji dla studentów można uzyskać na stronie internetowej www.zut.edu.pl/zut-studenci/akty-prawne