Regulamin studiów i zasady rejestracji na kolejny semestr

Akty prawne regulujące zasady studiowania oraz rejestracji na kolejne semestry studiów w roku akademickim 2021/2022 oraz 2020/2021

Regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  18,74 MB) (dokument dostępny cyfrowo) (format:  pdf, rozmiar:  380 KB)

The Study Regulations in West Pomeranian University of Technology in Szczecin (document available digitally)

(Obwieszczenie nr 1 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu ZUT - Regulamin studiów w ZUT)

Warunki rejestracji a kolejny semestr studiów

W poniższej uchwale student może sprawdzić minimalną liczbę punktów ECTS umożliwiającą rejestrację na kolejny semestr studiów (tzw. Sn i Pn) oraz warunki rejestracji na ostatni semestr studiów.

Uchwała nr 91 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn oraz warunków rejestracji na ostatni semestr
 (format:  pdf, rozmiar:  1,68 MB) (dokument dostępny cyfrowo) (format:  pdf, rozmiar:  184 KB)

Warunkiem powtarzania niezaliczonego przedmiotu/formy zajęć jest wniesienie opłaty, ustalonej w wysokości i na zasadach określonych według zarządzenia.

Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, z późn. zm (format:  docx, rozmiar:  30 KB). (dokument dostępny cyfrowo) (format:  pdf, rozmiar:  158 KB)

Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT  z dnia 15 maja 2020 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, z późn. zm.  (format:  pdf, rozmiar:  2,02 MB)(dokument dostępny cyfrowo) (format:  pdf, rozmiar:  95 KB)

Więcej informacji dla studentów można uzyskać na stronie internetowej www.zut.edu.pl/zut-studenci/akty-prawne