Regulamin studiów i zasady rejestracji na kolejny semestr

Akty prawne regulujące zasady studiowania oraz rejestracji na kolejne semestry studiów w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie obowiązujący od dnia 1 października 2022 r.
Uchwała nr 96 Senatu ZUT z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  18,70 MB)

Regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  18,74 MB) (dokument dostępny cyfrowo) (format:  pdf, rozmiar:  380 KB)

The Study Regulations in West Pomeranian University of Technology in Szczecin (document available digitally)

(Obwieszczenie nr 1 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu ZUT - Regulamin studiów w ZUT)

Warunki rejestracji a kolejny semestr studiów

W poniższej uchwale student może sprawdzić minimalną liczbę punktów ECTS umożliwiającą rejestrację na kolejny semestr studiów (tzw. Sn i Pn) oraz warunki rejestracji na ostatni semestr studiów.

Warunkiem powtarzania niezaliczonego przedmiotu/formy zajęć jest wniesienie opłaty, ustalonej w wysokości i na zasadach określonych według zarządzenia.

 Więcej informacji dla studentów można uzyskać na stronie internetowej www.zut.edu.pl/zut-studenci/akty-prawne