Regulamin studiów i zasady rejestracji na kolejny semestr

Akty prawne regulujące zasady studiowania oraz rejestracji na kolejne semestry studiów od roku akademickiego 2020/2021

Regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dokument dostępny cyfrowo)

The Study Regulations in West Pomeranian University of Technology in Szczecin (document available digitally)

(Obwieszczenie nr 1 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu ZUT - Regulamin studiów w ZUT)

Warunki rejestracji obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

W poniższej uchwale student może sprawdzić minimalną liczbę punktów ECTS umożliwiającą rejestrację na kolejny semestr studiów (tzw. Sn i Pn) oraz warunki rejestracji na ostatni semestr studiów.

Uchwała nr 91 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn oraz warunków rejestracji na ostatni semestr
 (dokument dostępny cyfrowo)

Warunkiem powtarzania niezaliczonego przedmiotu/formy zajęć jest wniesienie opłaty, ustalonej w wysokości i na zasadach określonych według zarządzenia.
Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT  z dnia 15 maja 2020 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, z późn. zm. (dokument dostępny cyfrowo)

Więcej informacji dla studentów można uzyskać na stronie internetowej www.zut.edu.pl/zut-studenci/akty-prawne