Regulamin Świadczeń dla Studentów oraz wysokości świadczeń

 

 

Zarządzenia zmieniające Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Uwaga!!! Zgodnie z art. 86 ust.1 oraz art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) student może ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym kierunku studiów. Dotyczy to studiowania nie tylko na drugim albo kolejnym kierunku studiów w tej samej uczelni, ale także na różnych uczelniach. Student, który zezna nieprawdę w oświadczeniu lub będzie pobierał pomoc materialną z dwóch kierunków studiów w tej samej uczelni lub na różnych uczelniach, podlega odpowiedzialności przed komisją dyscyplinarną ds. studentów. Pobieranie tego samego świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów jest widoczne w ogólnopolskim zintegrowanym systemie informacji o uczelni publicznych i niepublicznych Pol-on. Szczegółowe pytania lub oświadczenie dotyczące wyboru uczelni, na której student będzie pobierał pomoc materialną proszę kierować do pracowników odpowiedzialnych na wydziałach za pomoc materialnej. Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student ubiegający się o pomoc materialną, obowiązkowo składa oświadczenie o pobieraniu stypendium na jednym kierunku studiów.

 

 

Komunikat nr 17 Rektora ZUT z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zmianie zasad przyznawania studentom świadczeń stypendialnych - zapomóg

Komunikat nr 17 Rektora ZUT z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zmianie zasad przyznawania studentom świadczeń stypendialnych - zapomóg (format:  pdf, rozmiar:  519 kB) (dokument dostępny cyfrowo) (format:  pdf, rozmiar:  107 kB)