Terminy składania wniosków

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Uwaga! Nowe wzory wniosków będą dostępne od początku października br.

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO O PODWYŻSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

SEMESTR ZIMOWY

Studenci, którzy złożą wnioski (wraz z kompletem dokumentów) w październiku, pierwszą wypłatę  przyznanych na podstawie decyzji świadczeń otrzymają 17.11.2017 r., z wyrównaniem za miesiąc październik.

Uwaga!

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

SEMESTR ZIMOWY

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 13.10.2017 r., wypłata pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi 17.11.2017 r. (z wyrównaniem za miesiąc październik).

Uwaga!

Po dniu 18.10.2017 r. są przygotowywane listy rankingowe najlepszych studentów. Złożenie wniosku po terminie może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w I semestrze.