Aktualności

Zmiana progu dochodowego dla Studentów ZUT

Informujemy, że Rektor ZUT w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT podwyższył próg dochodu stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta (dotychczasowy próg wynosił 1051,70 zł netto).

Podwyższenie progu dochodu umożliwiły zapisy art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754).

W zarządzeniu nr 103 Rektora ZUT w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2022/2023,  w tabeli dodano wiersz z progiem dochodowym od 1051,71 zł  do 1294,40 zł - wysokość stypendium socjalnego: 500 zł.
Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego. Zapraszamy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie mieści się ww progu do składania wniosków w Dziekanacie na swoim Wydziale. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń  określa Regulamin świadczeń dla studentów ZUT.

ZARZĄDZENIE NR 1 Rektora ZUT z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT 

 • skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  531 KB) (format:  pdf, rozmiar:  531 KB) (format:  pdf, rozmiar:  531 KB)
 • dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  23 KB) (format:  docx, rozmiar:  23 KB) (format:  docx, rozmiar:  23 KB)
 • dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  123 KB) (format:  pdf, rozmiar:  123 KB) (format:  pdf, rozmiar:  123 KB)

 

ZARZĄDZENIE NR 2 Rektora ZUT z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 103 Rektora ZUT z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2022/2023

 • skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  516 KB) (format:  pdf, rozmiar:  516 KB) (format:  pdf, rozmiar:  516 KB)
 • dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  21 KB) (format:  docx, rozmiar:  21 KB) (format:  docx, rozmiar:  21 KB)
 • dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  151 KB) (format:  pdf, rozmiar:  151 KB) (format:  pdf, rozmiar:  151 KB)

 

 

Akcja AKADEMIK

Uwaga Studenci - Od dnia 13.05.2022 r. (piątek) rozpoczyna się coroczna Akcja AKADEMIK dotycząca przyznawania miejsc w domach studenckich ZUT.

Wszelkie szczegóły w tym zakresie.Uwaga! Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 zmiany w Regulaminie Świadczeń dla Studentów.

Zarządzenie nr 26 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT w Szczecinie. (format:  docx, rozmiar:  87 KB)

Informujemy, że od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 (czyli od 1 marca 2022 r.) obowiązują nowe zasady ustalania okresu przysługiwania prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych oraz zapomogi.
Do końca semestru zimowego (do 28 lutego 2022 r.) świadczenia te przysługiwały studentowi przez okres 6 lat (72 miesiące).

Zmiana od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022: stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych i zapomogę będzie można otrzymać przez okres do 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

 •   na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 •  na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów;
 • do okresu 12 semestrów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry (nawet jeden dzień posiadania statusu studenta w danym semestrze należy rozumieć jako „skonsumowanie” całego semestru) , w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu;
 • do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego;
 •   w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;
 •   w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów;
 •   do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Jeżeli limit, o którym mowa powyżej upływa w czasie obowiązywania decyzji stypendialnej (np. po pierwszym semestrze, gdy student otrzymuje stypendium rektora) decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia. Oznacza to, że stypendium jest przyznawane na cały rok akademicki, a gdy upłynie okres przysługiwania świadczeń decyzja wygasa z mocy prawa (stypendium przestaje być wypłacane).

Podstawa prawna: art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.), w brzmieniu nadanym ustawą 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2232) 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

Ważna informacja dotycząca stypendium socjalnego

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

 Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”.

W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, takie zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.