Informacje Działu Kadr

Informacja o zmianie pokoi Działu Kadr

Informuję, że od dnia 10.05.2022 r. biura Działu Kadr mieszczą się w budynku Rektoratu na drugim piętrze. Zmieniona została numeracja pokoi, obecnie są to odpowiednio:

 • lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk, kierownik działu, tel. 449-40-35 pok. nr 224C (Rektorat)
 •  mgr Jolanta Zdziebłowska, zastępca kierownika działu, tel. 449-42-37 pok. nr 223C (Rektorat)
 •  mgr inż. Hanna Dudek, specjalista, tel. 449-45-23 pok. nr 225C (Rektorat)
 •  mgr Maja Kaliszewska, specjalista, tel. 449-43-30 pok. nr 226B (Rektorat)
 •  mgr Łucja Madeła, st. specjalista, tel. 449-41-42 pok. nr 223C (Rektorat) 
 •  mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska, specjalista, tel. 449-42-71 pok. nr 226B (Rektorat)
 •  mgr inż. Dagmara Patrycja Stefaniak, specjalista, tel. 449-44-13 pok. nr 217C (Rektorat)
 •  mgr Marzanna Witkowska, specjalista, tel. 449-44-13 pok. nr 217C (Rektorat)
 •  mgr inż. Agata Żmijewska, specjalista, tel. 449-44-87 pok. nr 225C (Rektorat)

 

Kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk

Plany urlopów na rok 2022

 

Informuję o obowiązku sporządzeniu planów urlopów na 2022 rok w terminie do 31.03.2022 r.

Plan urlopów wypoczynkowych dla wszystkich pracowników uczelni ustala kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając urlop zaległy oraz należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym.

Urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach, jednak przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna obejmować nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.

Przysługujący nauczycielowi akademickiemu urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

Pracownikowi przysługuje urlop na żądanie w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Urlopu na żądanie nie wykazuje się w planie urlopów.

W planie urlopu wykazuje się wszystkie urlopy wykorzystane od 01.01.2022 r. oraz urlopy zaplanowane na dalszą część roku.

W planie urlopów nie wskazuje się dni wolnych od pracy uwzględnionych w Zarządzeniu nr 134 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2022 r. tj. 07.01.2022 r. oraz 02.05.2022 r. (dzień rektorski dla pracowników).

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na zasadach określonych w Regulaminie Pracy, jednak nowy wniosek urlopowy zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego bezwzględnie winien być złożony w Dziale Kadr przed dniem rozpoczęcia urlopu.

Szczegółowe zasady udzielania urlopów wypoczynkowych zawiera regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem nr 52 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. ze zm.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

 

 

Informacja dotycząca skladania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 

Dział Kadr informuje, że Rektor – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT skierował do Dziekanów/Prorektorów/Kierowników Studium pismo w sprawie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  kadry@zut.edu.pl

oraz podpisane w formie papierowej w Dziale Kadr (budynek WIMiM - pok. 3) w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2022 r.

Informacje dotyczące klas orderów i stopni odznaczeń oraz formularze wniosków i sposób ich wypełnienia zamieszczone są na stronie internetowej ZUT - Wnioski dotyczące orderów i odznaczeńDział Kadr/Do pobrania/Wnioski dotyczące orderów i odznaczeń

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja prasowa ZUS - Rodzice nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego

Nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

Ubezpieczony rodzic może obecnie skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. Może też otrzymać zasiłek, jeśli musi opiekować się zdrowym dzieckiem w wieku poniżej 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Z powodu zmieniającej się sytuacji epidemicznej, za zamknięcie placówki należy uważać również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej. Oznacza to, że nie musi być zamknięta cała szkoła, przedszkole czy żłobek, by rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

W tej sytuacji, jeżeli np. po wykryciu koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z zakażonym. Także rodzice uczniów zamkniętej klasy, którzy kontaktu nie mieli, gdyż w tym okresie nie było ich w szkole (np. z powodu przeziębienia, wyjazdu), mają prawo do zasiłku.

Ta interpretacja dotyczy spraw niezakończonych i nowych. Nowa interpretacja przepisów wynika z wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jest zgodna z kształtującą się w tym zakresie linią orzeczniczą sądów. Zmiana wychodzi także na przeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci, które nie mogą w związku z COVID-19 korzystać z opieki w placówkach.

Karol Jagielski

regionalny rzecznik ZUS

województwa zachodniopomorskiego

Kwarantanna lub izolacja dziecka / członka rodziny

Dziecko albo inny członek rodziny na kwarantannie – zasiłek opiekuńczy

(Informacja ZUS stan aktualny na październik 2021 r.)

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

 • dzieckiem do lat 14,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego (plik docx 41kb)  oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B).

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067

Przypomnienie o Pracowniczych Planach Kapitałowych - PPK

Dział Kadr informuje:

Uczestnikami PPK automatycznie stają się Pracownicy zatrudnieni w ZUT (dla nowo przyjętych pracowników obowiązuje okres karencji 90 dni), którzy nie ukończyli 55 roku życia , o ile nie złożą rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast Pracownicy, którzy mają ukończony 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, do PPK mogą przystąpić na zasadzie dobrowolności, o ile złożą wniosek o uczestnictwo w PPK.

 Powyższe zasady reguluje Pismo okólne nr 1 Rektora ZUT w szczecinie z dnia 11 lutego 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  7,55 MB)

 Natomiast szczegółowe informacje zawarte są na stronie głównej ZUT w zakładce Pracownicze Plany kapitałowe (PPK).

Kierownik Działu Kadr

Zofia Małgorzata Bednarczyk

aktualizacja z 24.11.2021 r.

Informacja o zmianie zakresów obowiązków oraz pokoi w Dziale Kadr

Informuję, że w czasie trwania remontu Rektoratu część biur Działu Kadr została przeniesiona na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Dokładne numery pokoi i telefonów podane są na stronie Działu kadr w zakładce kontakt.

 

Kierownik Działu Kadr

Zofia Małgorzata Bednarczyk

Dział Kadr przypomina

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku niezwłocznego informowania Działu Kadr o nałożonym nakazie izolacji domowej, kwarantanny lub hospitalizacji związanej z COVID-19.

Usprawiedliwieniem nieobecności w pracy jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, zawiadomienie z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie lub wypełnione oświadczenie o okresie kwarantanny (wzór oświadczenia do pobrania).

 

Kierownik Działu Kadr

Zofia Małgorzata Bednarczyk

Informacja dotycząca wznowienia wykonywania badań okresowych dla pracowników ZUT.

Dział Kadr informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. SP ZOZ wznowił wykonywanie badań okresowych dla pracowników ZUT w Szczecinie z zachowaniem procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Badania wykonywane będą po uprzedniej, telefonicznej rejestracji pod nr tel. 91 885 48 10.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Dodatkowa informacja dot. Komunikatu nr 3 Rektora ZUT z 16 stycznia 2020 r.

W związku z Komunikatem nr 3 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącym rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprzejmie informuję, że ostateczny wniosek o zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku rekrutacji należy złożyć odpowiednio do JM Rektora lub Pani Kanclerz za pośrednictwem Działu Kadr.

Wzór wniosku można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania – wnioski związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata BednarczykDział Kadr przypomina, że listy obecności pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w komórkach administracji centralnej, mających swoje siedziby poza Rektoratem (Al. Piastów 17) są sporządzane przez te komórki i dostarczane do Działu Kadr po zakończeniu każdego miesiąca.