Informacje Działu Kadr

Dział Kadr przypomina

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku niezwłocznego informowania Działu Kadr o nałożonym nakazie izolacji domowej, kwarantanny lub hospitalizacji związanej z COVID-19.

Usprawiedliwieniem nieobecności w pracy jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, zawiadomienie z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie lub wypełnione oświadczenie o okresie kwarantanny (wzór oświadczenia do pobrania).

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko: samodzielny referent/specjalista

MIEJSCE PRACY: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

OPIS STANOWISKA:

 • informowanie o ogłoszonych konkursach i monitoring konkursów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów;
 • informowanie (w tym prowadzenie szkoleń) o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków oraz o procedurach przygotowania wniosków, sporządzania raportów i wniosków o płatność;
 • koordynowanie przygotowania (opracowania) i składania wniosku o dofinansowanie projektu;
 • rejestracja, sprawozdawczość (raportowanie) oraz archiwizowanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych (z wyłączeniem dokumentów finansowo-księgowych, np. faktur i akt osobowych);
 • prowadzenie spraw dotyczących m.in.: poświadczenia podpisów, poświadczenia dokumentów, udzielania pełnomocnictw;
 • doradztwo w procesie realizacji projektu/przedsięwzięcia;
 • nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków projektu z wnioskiem i umową na jego realizację (kwalifikowalnością wydatków) oraz prawidłowości sporządzanych przez kierowników projektów raportów merytorycznych i finansowych oraz dbanie o terminowe ich składanie;
 • współpraca z instytucją właściwą dla danego programu/projektu;
 • koordynowanie sporządzania planów i sprawozdań jednostek/komórek organizacyjnych Uczelni;
 • ewidencja i dokumentowania prowadzonej działalności, w szczególności w systemie komputerowym.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy co najmniej 2 lata,
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2),
 • bardzo dobra organizacja i umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, a zarazem samodzielność.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w załączeniu

Oferty prosimy przesłać do dnia 11.10.2020 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na stanowisko samodzielny referent/specjalista w RCIiTT”) lub w formie papierowej z dopiskiem „nabór na stanowisko samodzielny referent/specjalista w RCIiTT”.

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 205, 206)

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 16.10.2020 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Informacja dotycząca wznowienia wykonywania badań okresowych dla pracowników ZUT.

Dział Kadr informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. SP ZOZ wznowił wykonywanie badań okresowych dla pracowników ZUT w Szczecinie z zachowaniem procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Badania wykonywane będą po uprzedniej, telefonicznej rejestracji pod nr tel. 91 885 48 10.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja o zmianach w zakresie prowadzenia spraw w Dziale Kadr

Informuję, że od 01.04.2020 r. zmianie uległy numery pokoi pracowników Działu Kadr, oraz zakres obsługi spraw pracowniczych w niżej wymieniony sposób:

 

mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska (pok. 226B, tel. 449-42-71)
zakres obsługi przypisanych jednostek pozostał bez zmian

 

inż. Anna Kapela (pok. 226B, tel. 449-42-82)

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji
postępowania konkursowe wszystkich pracowników Uczelni.

 

mgr inż. Agata Żmijewska (pok. 207, tel. 449-44-87)

Obsługa obiektów dydaktycznych WIMiM oraz WTiICh - sprawy pracowników obsługi
oraz dotychczas prowadzone sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji WBiHZ; Akademicki Ośrodek Jeździecki; Akademickie Centrum Informatyki

Pozostałe zakresy zadań pracowników Działu pozostają bez zmian.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Przedłużenie terminu składania planów urlopowych

Dział Kadr informuje, że termin sporządzenia planów urlopów wypoczynkowych na 2020 r. ulega przedłużeniu do 15 maja 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 47 Rektora ZUT z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia planów urlopów wypoczynkowych na rok 2020.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły

Dział Kadr informuje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym .

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do lat 14. Z zasiłku można korzystać nie dłużej, niż do dnia poprzedzającego 8 urodziny dziecka. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można uzyskać poprzez bezzwłoczne powiadomienie bezpośredniego przełożonego (drogą mailową lub telefonicznie) o przewidywanym okresie nieobecności oraz złożenie oświadczenia w Dziale Kadr (wzór oświadczenia do pobrania). Oświadczenie może zostać dostarczone po okresie zasiłkowym. Wypłacenie zasiłku jest uzależnione od złożenia oświadczenia. 

Dodatkowa informacja dot. Komunikatu nr 3 Rektora ZUT z 16 stycznia 2020 r.

W związku z Komunikatem nr 3 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącym rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprzejmie informuję, że ostateczny wniosek o zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku rekrutacji należy złożyć odpowiednio do JM Rektora lub Pani Kanclerz za pośrednictwem Działu Kadr.

Wzór wniosku można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania – wnioski związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja dotycząca wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Dział Kadr informuje, że Rektor – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT skierował do Dziekanów/Prorektorów/Kierowników Studium pismo w sprawie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.  

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  jzdzieblowska@zut.edu.pl

oraz podpisane w formie papierowej w Dziale Kadr (Rektorat - pok.205) w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2020 r.

Informacje dotyczące klas orderów i stopni odznaczeń oraz formularze wniosków zamieszczone są na stronie internetowej ZUT - Dział Kadr/Do pobrania.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja o zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

Dział Kadr informuje, że od 01.01.2020 r. zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynosić będzie 2.600,00 zł.

W przypadku pracowników niebędących nauczycielami przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia uwzględnia się kwotę wynagrodzenia zasadniczego i premię, bez dodatku za staż pracy.

W związku z powyższym pracownicy, którzy nie osiągają ww. kwoty wynagrodzenia minimalnego zostaną poinformowani o konieczności podpisania dokumentów dostosowujących wysokość wynagrodzenia zasadniczego.


Informujemy, że zmianie uległy nr pokoi pracowników Działu Kadr, w których przyjmowane są sprawy:

 

kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk (pok.205, tel. 449-40-35)

 

zastępca kierownika działu

mgr Jolanta Zdziebłowska (pok.205 tel. 449-42-37)

Pion Rektora

Wydział Budownictwa i Architektury - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

 

Specjalista 

mgr Łucja Madeła (pok.205 tel. 449-41-42)

Pion Prorektora ds. kształcenia 

Prorektor ds. nauki

Pion Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni

Pion Prorektora ds. studenckich

Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

 

mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska (pok.205, tel. 449-42-71)

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa- sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Pion Kanclerza, Pion Z-cy Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych, UCI, RCIiTT, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, Wydawnictwo Uczelniane, Hotele Asystenckie, Związki Zawodowe - sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

mgr Maja Kaliszewska (pok.207, tel. 449-43-30)

Wydział Ekonomiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

  

mgr inż. Dagmara Patrycja Stefaniak (pok. 224, tel. 449-44-13)

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Osiedle Studenckie – sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

mgr Marzanna Witkowska (pok. 224, tel. 449-44-13)

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji   

Obiekty dydaktyczne wydziałów ZUT – sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

 

Pozostali pracownicy pozostają bez zmian 

mgr inż. Agata Żmijewska (pok.207, tel. 449-44-87)

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

Akademicki Ośrodek Jeździecki

Akademickie Centrum Informatyki

 

mgr inż. Hanna Dudek (pok.207 tel. 449-45-23)

Pion Kwestora

Biblioteka Główna

Jednostki międzywydziałowe (Studium Matematyki, Studium Kultury, Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Pracownia Gospodarstwa Domowego) - sprawy wszystkich pracowników

BJM – sprawy pracowników obsługi

 

 

 


Dział Kadr przypomina, że listy obecności pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w komórkach administracji centralnej, mających swoje siedziby poza Rektoratem (Al. Piastów 17) są sporządzane przez te komórki i dostarczane do Działu Kadr po zakończeniu każdego miesiąca.