Informacje Działu Kadr

Informacja dotycząca skladania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Dział Kadr informuje, że Rektor – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT skierował do Dziekanów/Prorektorów/Kierowników Studium pismo w sprawie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  kadry@zut.edu.pl

oraz podpisane w formie papierowej w Dziale Kadr (Rektorat - pok. 223 C) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r.

Informacje dotyczące klas orderów i stopni odznaczeń oraz formularze wniosków i sposób ich wypełnienia zamieszczone są na stronie internetowej ZUT - Dział Kadr/Do pobrania/Wnioski dotyczące orderów i odznaczeń

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja o zmianie pokoi Działu Kadr

Informuję, że od dnia 10.05.2022 r. biura Działu Kadr mieszczą się w budynku Rektoratu na drugim piętrze. Zmieniona została numeracja pokoi, obecnie są to odpowiednio:

  • lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk, kierownik działu, tel. 449-40-35 pok. nr 224C (Rektorat)
  •  mgr Jolanta Zdziebłowska, zastępca kierownika działu, tel. 449-42-37 pok. nr 223C (Rektorat)
  •  mgr inż. Hanna Dudek, specjalista, tel. 449-45-23 pok. nr 225C (Rektorat)
  •  mgr Maja Kaliszewska, specjalista, tel. 449-43-30 pok. nr 226B (Rektorat)
  •  mgr Łucja Madeła, st. specjalista, tel. 449-41-42 pok. nr 223C (Rektorat) 
  •  mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska, specjalista, tel. 449-42-71 pok. nr 226B (Rektorat)
  •  mgr inż. Dagmara Patrycja Stefaniak, specjalista, tel. 449-44-13 pok. nr 217C (Rektorat)
  •  mgr Marzanna Witkowska, specjalista, tel. 449-44-13 pok. nr 217C (Rektorat)
  •  mgr inż. Agata Żmijewska, specjalista, tel. 449-44-87 pok. nr 225C (Rektorat)

 

Kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk

Przypomnienie o Pracowniczych Planach Kapitałowych - PPK

Dział Kadr informuje:

Uczestnikami PPK automatycznie stają się Pracownicy zatrudnieni w ZUT (dla nowo przyjętych pracowników obowiązuje okres karencji 90 dni), którzy nie ukończyli 55 roku życia , o ile nie złożą rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast Pracownicy, którzy mają ukończony 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, do PPK mogą przystąpić na zasadzie dobrowolności, o ile złożą wniosek o uczestnictwo w PPK.

 Powyższe zasady reguluje Pismo okólne nr 1 Rektora ZUT w szczecinie z dnia 11 lutego 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  7,55 MB)

 Natomiast szczegółowe informacje zawarte są na stronie głównej ZUT w zakładce Pracownicze Plany kapitałowe (PPK).

Kierownik Działu Kadr

Zofia Małgorzata Bednarczyk

aktualizacja z 24.11.2021 r.

Informacja dotycząca wznowienia wykonywania badań okresowych dla pracowników ZUT.

Dział Kadr informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. SP ZOZ wznowił wykonywanie badań okresowych dla pracowników ZUT w Szczecinie z zachowaniem procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Badania wykonywane będą po uprzedniej, telefonicznej rejestracji pod nr tel. 91 885 48 10.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Dodatkowa informacja dot. Komunikatu nr 3 Rektora ZUT z 16 stycznia 2020 r.

W związku z Komunikatem nr 3 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącym rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprzejmie informuję, że ostateczny wniosek o zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku rekrutacji należy złożyć odpowiednio do JM Rektora lub Pani Kanclerz za pośrednictwem Działu Kadr.

Wzór wniosku można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania – wnioski związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata BednarczykDział Kadr przypomina, że listy obecności pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w komórkach administracji centralnej, mających swoje siedziby poza Rektoratem (Al. Piastów 17) są sporządzane przez te komórki i dostarczane do Działu Kadr po zakończeniu każdego miesiąca.