Informacje Działu Kadr


Informujemy, że zmianie uległy nr pokoi pracowników Działu Kadr, w których przyjmowane są sprawy:

 

kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk (pok.205, tel. 449-40-35)

 

zastępca kierownika działu

mgr Jolanta Zdziebłowska (pok.205 tel. 449-42-37)

Pion Rektora

Wydział Budownictwa i Architektury - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

 

Specjalista 

mgr Łucja Madeła (pok.205 tel. 449-41-42)

Pion Prorektora ds. kształcenia 

Prorektor ds. nauki

Pion Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni

Pion Prorektora ds. studenckich

Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

 

mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska (pok.205, tel. 449-42-71)

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa- sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Pion Kanclerza, Pion Z-cy Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych, UCI, RCIiTT, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, Wydawnictwo Uczelniane, Hotele Asystenckie, Związki Zawodowe - sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

mgr Maja Kaliszewska (pok.207, tel. 449-43-30)

Wydział Ekonomiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

  

mgr inż. Dagmara Patrycja Stefaniak (pok. 224, tel. 449-44-13)

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Osiedle Studenckie – sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

mgr Marzanna Witkowska (pok. 224, tel. 449-44-13)

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji   

Obiekty dydaktyczne wydziałów ZUT – sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

 

Pozostali pracownicy pozostają bez zmian 

mgr inż. Agata Żmijewska (pok.207, tel. 449-44-87)

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

Akademicki Ośrodek Jeździecki

Akademickie Centrum Informatyki

 

mgr inż. Hanna Dudek (pok.207 tel. 449-45-23)

Pion Kwestora

Biblioteka Główna

Jednostki międzywydziałowe (Studium Matematyki, Studium Kultury, Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Pracownia Gospodarstwa Domowego) - sprawy wszystkich pracowników

BJM – sprawy pracowników obsługi

 

 

 


Dział Kadr przypomina, że listy obecności pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w komórkach administracji centralnej, mających swoje siedziby poza Rektoratem (Al. Piastów 17) są sporządzane przez te komórki i dostarczane do Działu Kadr po zakończeniu każdego miesiąca.