Informacje Działu Kadr

Plany urlopów - przypomnienie

Dział Kadr przypomina, że do dnia 31 marca 2020 r. należy dostarczyć do Działu Kadr plany urlopów dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zgodnie z § 28 ust. 4 Regulaminu Pracy ZUT.

Przypominamy również, że zgodnie z § 28 ust. 2 Regulaminu Pracy ZUT, plan urlopów wypoczynkowych ustala kierownik jednostki organizacyjnej, biorąc pod uwagę wnioski urlopowe pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy jednostki. W planie urlopów należy uwzględnić urlopy należne pracownikom w danym roku kalendarzowym, w tym również urlopy zaległe. Plan urlopów nie obejmuje części urlopu, o której mowa w § 27 ust. 11.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły

Dział Kadr informuje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym .

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do lat 14. Z zasiłku można korzystać nie dłużej, niż do dnia poprzedzającego 8 urodziny dziecka. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można uzyskać poprzez bezzwłoczne powiadomienie bezpośredniego przełożonego (drogą mailową lub telefonicznie) o przewidywanym okresie nieobecności oraz złożenie oświadczenia w Dziale Kadr (wzór oświadczenia do pobrania). Oświadczenie może zostać dostarczone po okresie zasiłkowym. Wypłacenie zasiłku jest uzależnione od złożenia oświadczenia. 

Dodatkowa informacja dot. Komunikatu nr 3 Rektora ZUT z 16 stycznia 2020 r.

W związku z Komunikatem nr 3 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącym rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprzejmie informuję, że ostateczny wniosek o zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku rekrutacji należy złożyć odpowiednio do JM Rektora lub Pani Kanclerz za pośrednictwem Działu Kadr.

Wzór wniosku można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania – wnioski związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja dotycząca wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Dział Kadr informuje, że Rektor – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT skierował do Dziekanów/Prorektorów/Kierowników Studium pismo w sprawie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.  

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  jzdzieblowska@zut.edu.pl

oraz podpisane w formie papierowej w Dziale Kadr (Rektorat - pok.205) w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2020 r.

Informacje dotyczące klas orderów i stopni odznaczeń oraz formularze wniosków zamieszczone są na stronie internetowej ZUT - Dział Kadr/Do pobrania.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja o zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

Dział Kadr informuje, że od 01.01.2020 r. zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynosić będzie 2.600,00 zł.

W przypadku pracowników niebędących nauczycielami przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia uwzględnia się kwotę wynagrodzenia zasadniczego i premię, bez dodatku za staż pracy.

W związku z powyższym pracownicy, którzy nie osiągają ww. kwoty wynagrodzenia minimalnego zostaną poinformowani o konieczności podpisania dokumentów dostosowujących wysokość wynagrodzenia zasadniczego.


Informujemy, że zmianie uległy nr pokoi pracowników Działu Kadr, w których przyjmowane są sprawy:

 

kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk (pok.205, tel. 449-40-35)

 

zastępca kierownika działu

mgr Jolanta Zdziebłowska (pok.205 tel. 449-42-37)

Pion Rektora

Wydział Budownictwa i Architektury - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

 

Specjalista 

mgr Łucja Madeła (pok.205 tel. 449-41-42)

Pion Prorektora ds. kształcenia 

Prorektor ds. nauki

Pion Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni

Pion Prorektora ds. studenckich

Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

 

mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska (pok.205, tel. 449-42-71)

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa- sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Pion Kanclerza, Pion Z-cy Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych, UCI, RCIiTT, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, Wydawnictwo Uczelniane, Hotele Asystenckie, Związki Zawodowe - sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

mgr Maja Kaliszewska (pok.207, tel. 449-43-30)

Wydział Ekonomiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

  

mgr inż. Dagmara Patrycja Stefaniak (pok. 224, tel. 449-44-13)

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Osiedle Studenckie – sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

mgr Marzanna Witkowska (pok. 224, tel. 449-44-13)

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji   

Obiekty dydaktyczne wydziałów ZUT – sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

 

Pozostali pracownicy pozostają bez zmian 

mgr inż. Agata Żmijewska (pok.207, tel. 449-44-87)

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

Akademicki Ośrodek Jeździecki

Akademickie Centrum Informatyki

 

mgr inż. Hanna Dudek (pok.207 tel. 449-45-23)

Pion Kwestora

Biblioteka Główna

Jednostki międzywydziałowe (Studium Matematyki, Studium Kultury, Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Pracownia Gospodarstwa Domowego) - sprawy wszystkich pracowników

BJM – sprawy pracowników obsługi

 

 

 


Dział Kadr przypomina, że listy obecności pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w komórkach administracji centralnej, mających swoje siedziby poza Rektoratem (Al. Piastów 17) są sporządzane przez te komórki i dostarczane do Działu Kadr po zakończeniu każdego miesiąca.