Informacje Działu Kadr

Informacja dot. planów urlopów na 2024 r.

Dział kadr informuje, że w terminie do 31 marca 2024 r. należy dostarczyć palny urlopów wypoczynkowych pracowników na 2024 r.

Plan urlopów sporządza się z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 28 Regulaminu Pracy ZUT stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Druki planów do pobrania https://www.zut.edu.pl/pion-rektora/dzial-kadr/do-pobrania/wnioski-dotyczace-przebiegu-zatrudnienia-absencje.html.

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja dotycząca składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Dział Kadr informuje, że Rektor – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT skierował do Dziekanów/Prorektorów/Kierowników Studium pismo w sprawie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  kadry@zut.edu.pl

oraz podpisane w formie papierowej w Dziale Kadr (Rektorat - pok. 217 C) w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2024 r.

Informacje dotyczące klas orderów i stopni odznaczeń oraz formularze wniosków i sposób ich wypełnienia zamieszczone są na stronie internetowej ZUT - Dział Kadr/Do pobrania/Wnioski dotyczące orderów i odznaczeń.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Korekty planów urlopów

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi wnioskami wpływającymi do Działu Kadr, dotyczącymi przesunięcia planowanego terminu urlopu wypoczynkowego przypominam, że pisemny wniosek (w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) lub karta urlopowa (w przypadku nauczycieli akademickich) winien być złożony do Działu Kadr, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Termin zmiany nastąpić może za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, umotywowany ważnymi przyczynami.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja o zmianie pokoi Działu Kadr

Informuję, że od dnia 10.05.2022 r. biura Działu Kadr mieszczą się w budynku Rektoratu na drugim piętrze. Zmieniona została numeracja pokoi, obecnie są to odpowiednio:

  • lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk, kierownik działu, tel. 449-40-35 pok. nr 224C (Rektorat)
  •  mgr Jolanta Zdziebłowska, zastępca kierownika działu, tel. 449-42-37 pok. nr 223C (Rektorat)
  •  mgr inż. Hanna Dudek, specjalista, tel. 449-45-23 pok. nr 225C (Rektorat)
  •  mgr Maja Kaliszewska, specjalista, tel. 449-43-30 pok. nr 226B (Rektorat)
  •  mgr Łucja Madeła, st. specjalista, tel. 449-41-42 pok. nr 223C (Rektorat) 
  •  mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska, specjalista, tel. 449-42-71 pok. nr 226B (Rektorat)
  •  mgr inż. Dagmara Patrycja Stefaniak, specjalista, tel. 449-44-13 pok. nr 217C (Rektorat)
  •  mgr inż. Agata Żmijewska, specjalista, tel. 449-44-87 pok. nr 225C (Rektorat)

 

Kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk

Przypomnienie o Pracowniczych Planach Kapitałowych - PPK

Dział Kadr informuje:

Uczestnikami PPK automatycznie stają się Pracownicy zatrudnieni w ZUT (dla nowo przyjętych pracowników obowiązuje okres karencji 90 dni), którzy nie ukończyli 55 roku życia , o ile nie złożą rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast Pracownicy, którzy mają ukończony 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, do PPK mogą przystąpić na zasadzie dobrowolności, o ile złożą wniosek o uczestnictwo w PPK.

 Powyższe zasady reguluje Pismo okólne nr 1 Rektora ZUT w szczecinie z dnia 11 lutego 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  7,55 MB)

 Natomiast szczegółowe informacje zawarte są na stronie głównej ZUT w zakładce Pracownicze Plany kapitałowe (PPK).

Kierownik Działu Kadr

Zofia Małgorzata Bednarczyk

aktualizacja z 24.11.2021 r.

Informacja dotycząca wznowienia wykonywania badań okresowych dla pracowników ZUT.

Dział Kadr informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. SP ZOZ wznowił wykonywanie badań okresowych dla pracowników ZUT w Szczecinie z zachowaniem procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Badania wykonywane będą po uprzedniej, telefonicznej rejestracji pod nr tel. 91 885 48 10.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Dodatkowa informacja dot. Komunikatu nr 3 Rektora ZUT z 16 stycznia 2020 r.

W związku z Komunikatem nr 3 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącym rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprzejmie informuję, że ostateczny wniosek o zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku rekrutacji należy złożyć odpowiednio do JM Rektora lub Pani Kanclerz za pośrednictwem Działu Kadr.

Wzór wniosku można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania – wnioski związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata BednarczykDział Kadr przypomina, że listy obecności pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w komórkach administracji centralnej, mających swoje siedziby poza Rektoratem (Al. Piastów 17) są sporządzane przez te komórki i dostarczane do Działu Kadr po zakończeniu każdego miesiąca.