Informacje Działu Kadr

Kwarantanna lub izolacja dziecka / członka rodziny

Dziecko albo inny członek rodziny na kwarantannie – zasiłek opiekuńczy

(Informacja ZUS stan aktualny na październik 2021 r.)

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

  • dzieckiem do lat 14,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
  • innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego (plik docx 41kb)  oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B).

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067

Przypomnienie o Pracowniczych Planach Kapitałowych - PPK

Dział Kadr informuje:

Uczestnikami PPK automatycznie stają się Pracownicy zatrudnieni w ZUT (dla nowo przyjętych pracowników obowiązuje okres karencji 90 dni), którzy nie ukończyli 55 roku życia , o ile nie złożą rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast Pracownicy, którzy mają ukończony 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, do PPK mogą przystąpić na zasadzie dobrowolności, o ile złożą wniosek o uczestnictwo w PPK.

 Powyższe zasady reguluje Pismo okólne nr 1 Rektora ZUT w szczecinie z dnia 11 lutego 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  7,55 MB)

 Natomiast szczegółowe informacje zawarte są na stronie głównej ZUT w zakładce Pracownicze Plany kapitałowe (PPK).

Kierownik Działu Kadr

Zofia Małgorzata Bednarczyk

aktualizacja z 24.11.2021 r.

Informacja o zmianie zakresów obowiązków oraz pokoi w Dziale Kadr

Informuję, że w czasie trwania remontu Rektoratu część biur Działu Kadr została przeniesiona na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Dokładne numery pokoi i telefonów podane są na stronie Działu kadr w zakładce kontakt.

 

Kierownik Działu Kadr

Zofia Małgorzata Bednarczyk

Dział Kadr przypomina

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku niezwłocznego informowania Działu Kadr o nałożonym nakazie izolacji domowej, kwarantanny lub hospitalizacji związanej z COVID-19.

Usprawiedliwieniem nieobecności w pracy jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, zawiadomienie z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie lub wypełnione oświadczenie o okresie kwarantanny (wzór oświadczenia do pobrania).

 

Kierownik Działu Kadr

Zofia Małgorzata Bednarczyk

Informacja dotycząca wznowienia wykonywania badań okresowych dla pracowników ZUT.

Dział Kadr informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. SP ZOZ wznowił wykonywanie badań okresowych dla pracowników ZUT w Szczecinie z zachowaniem procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Badania wykonywane będą po uprzedniej, telefonicznej rejestracji pod nr tel. 91 885 48 10.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Dodatkowa informacja dot. Komunikatu nr 3 Rektora ZUT z 16 stycznia 2020 r.

W związku z Komunikatem nr 3 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącym rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprzejmie informuję, że ostateczny wniosek o zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku rekrutacji należy złożyć odpowiednio do JM Rektora lub Pani Kanclerz za pośrednictwem Działu Kadr.

Wzór wniosku można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania – wnioski związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata BednarczykDział Kadr przypomina, że listy obecności pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w komórkach administracji centralnej, mających swoje siedziby poza Rektoratem (Al. Piastów 17) są sporządzane przez te komórki i dostarczane do Działu Kadr po zakończeniu każdego miesiąca.