Apteczki pierwszej pomocy

Warto wiedzieć, że każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz środków do jej udzielania.

Apteczki powinny znajdować się w oznakowanych, ogólnodostępnych miejscach. Powinny być dostępne dla wszystkich pracowników, studentów i doktorantów.

W miejscu przechowywania apteczki powinna znajdować się:

  • wywieszona instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • wykaz środków opatrunkowych zawartych w apteczce,
  • wykaz pracowników przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • telefony alarmowe wyspecjalizowanych służb zewnętrznych.

Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, powinna obejmować imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego, bądź innego środka komunikacji elektronicznej.

Osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie apteczek, powinny okresowo sprawdzać ich wyposażenie, a w szczególności kontrolować upływ terminów ważności środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Powyższy obowiązek wynika zarówno z ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 52 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy (§ 69 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2).